Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 232-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235491 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  232-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Živé predstavenia; zábava; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a plánovanie večierkov; prenájom športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); služby športovísk; meranie času na športových podujatiach; organizovanie športových súťaží; služby diskdžokejov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie karaoke; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie živých vystúpení; nočné kluby; výchovno-zábavné klubové služby; diskotéky (služby).
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prístrojov na varenie a pečenie; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prístrojov na varenie a pečenie.
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); masáže; parné kúpele; služby sauny; služby solária; služby termálnych kúpeľov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.03, 26.11.12, 27.05.12, 05.05.20, 27.05.21, 27.03.11, 27.99.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BEACH CLUB s.r.o.; Devätinová 54, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
 
POZ 232-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 232-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 15.02.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 18.04.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 232-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku