Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2315-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252005 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2315-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Zvieracie kože; surové kože; kostry jazdeckých sediel; kožené vôdzky; úpony na upevnenie sediel; peňaženky; uzdy (konský postroj); zubadlá (postroje pre zvieratá); kožené lepenky; konské chomúty; prikrývky na kone; náhubky; obojky pre zvieratá; kožené šnúrky; vypracované kože; kožené remienky; imitácie kože; gumené časti strmeňov; strmeňové remene; biče; nákolenníky pre kone; postroje pre zvieratá; klapky na oči (konský postroj); pobočnice (konský postroj); plecniaky; opraty; turistické plecniaky; kabelky; cestovné tašky; kožené popruhy; jazdecké sedlá; sedlárske výrobky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); poťahy na konské sedlá; uzdy (postroje pre zvieratá); podložky pod jazdecké sedlá; športové tašky; strmene; kovanie na konské postroje; podkovy na konské kopytá; koberčeky pod jazdecké sedlá; tašky pod sedlá; koženka.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); rukavice; športové tričká, dresy; topánky na šport; športová obuv.
28 - Športové potreby.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s jazdeckými potrebami, s jazdeckými odevmi a s jazdeckou obuvou a s tovarmi uvedenými v triede 18, 25, 28 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s jazdeckými potrebami, s jazdeckými odevmi a s jazdeckou obuvou a s tovarmi uvedenými v triede 18, 25, 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.03.01, 03.03.24, 03.03.15, 26.11.07, 27.05.11, 26.01.06, 27.05.15, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMON, s.r.o.; Vonkajší rad 797, 926 01 Sereď 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2315-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2315-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 14.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.11.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2315-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku