Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2315-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2315-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Zvieracie kože; surové kože; kostry jazdeckých sediel; kožené vôdzky; úpony na upevnenie sediel; peňaženky; uzdy (konský postroj); zubadlá (postroje pre zvieratá); kožené lepenky; konské chomúty; prikrývky na kone; náhubky; obojky pre zvieratá; kožené šnúrky; vypracované kože; kožené remienky; imitácie kože; gumené časti strmeňov; strmeňové remene; biče; nákolenníky pre kone; postroje pre zvieratá; klapky na oči (konský postroj); pobočnice (konský postroj); plecniaky; opraty; turistické plecniaky; kabelky; cestovné tašky; kožené popruhy; jazdecké sedlá; sedlárske výrobky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); poťahy na konské sedlá; uzdy (postroje pre zvieratá); podložky pod jazdecké sedlá; športové tašky; strmene; kovanie na konské postroje; podkovy na konské kopytá; koberčeky pod jazdecké sedlá; tašky pod sedlá; koženka.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); rukavice; športové tričká, dresy; topánky na šport; športová obuv.
28 - Športové potreby.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s jazdeckými potrebami, s jazdeckými odevmi a s jazdeckou obuvou a s tovarmi uvedenými v triede 18, 25, 28 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s jazdeckými potrebami, s jazdeckými odevmi a s jazdeckou obuvou a s tovarmi uvedenými v triede 18, 25, 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.03.01, 03.03.24, 03.03.15, 26.11.07, 27.05.11, 26.01.06, 27.05.15, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WALMON, s.r.o.; Vonkajší rad 797, 926 01 Sereď 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2315-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2315-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 14.10.2019
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Interné listy
Neznámy typ protokolu - bez názvu 08.11.2019
pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2315-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku