Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2313-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252002 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2313-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Okuliare na športovanie; puzdrá na okuliare; slnečné okuliare; dekoratívne magnety; ochranné prilby; podložky pod myš; USB kľúče; šnúrky na mobilné telefóny; obaly na notebooky; puzdrá na smartfóny.
14 - Pamätné mince; prívesky na kľúče; medaily.
16 - Papiernický tovar; noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); kancelárske potreby okrem nábytku; ceruzky; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); kalendáre; príručky; plagáty; záložky do kníh; detské papierové maľovanky; súpravy na maľovanie pre deti; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papierové alebo lepenkové etikety.
18 - Cestovné tašky; športové tašky; turistické plecniaky; popruhy na vedenie detí; tašky na nosenie detí; vaky na nosenie dojčiat; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; dáždniky; peňaženky; trekingové palice; turistické palice.
21 - Kuchynské nádoby; kuchynský riad a náradie; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; vázy; porcelán.
25 - Športové odevy; športová obuv; čiapky; šály a šatky na hlavu; šilty (pokrývky hlavy); športové tričká, dresy; hodvábne šatky; tričká; polokošele; vesty; kravaty; odevy na lyžovanie; lyžiarska obuv; lyžiarske rukavice; oblečenie pre bábätká; ponožky.
28 - Lyže; obaly na lyže; lyžiarske palice; hrany na lyže; lyžiarske viazanie; lopty na hranie; boby; sánky (športové potreby); zariadenia a prístroje na bowling; golfové palice; hokejky; spoločenské hry; rakety (športové náradie); korčule; skejtbordy; zariadenia pre lunaparky a detské ihriská; trampolíny; golfové vozíky; kolieskové lyže; kolieskové korčule; posilňovacie stroje; hojdačky; stavebnicové kocky (hračky); hracie lopty; šarkany; stavebnice; bábiky; postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; kolotoče nad detské postieľky; šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky); plyšové hračky; vozidlá (hračky); hracie karty; mäkké hračky; hračkárske modely; figúrky (hračky); masky (hračky); matriošky; drony (hračky); roboti (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; detské trojkolky; herné konzoly.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, smotana, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny, rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; zmrzliny, šerbety; cukor, med, soľ; koreniny; konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklamné služby; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, so športovými odevmi, so športovými potrebami, s hrami a s hračkami, s potravinami, s pivom, s nealkoholickými nápojmi, s alkoholickými nápojmi; online maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, so športovými odevmi, so športovými potrebami, s hrami a s hračkami, s potravinami, s pivom, s nealkoholickými nápojmi, s alkoholickými nápojmi.
39 - Požičiavanie bicyklov; prenájom automobilov; prenájom invalidných vozíkov; prenájom kočíkov; výlety (organizovanie); preprava osôb a batožiny; organizovanie turistickej dopravy; poskytovanie informácií o cestovaní a doprave.
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; vzdelávanie; poskytovanie športových zariadení na lyžovanie; prenájom športových plôch; poskytovanie športovísk; zábavné parky; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; výchovno-zábavné klubové služby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tábory na športové sústredenia; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových a zábavných súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); požičiavanie hračiek; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie spoločenských podujatí; organizovanie a vedenie koncertov; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie výletov pre zábavu; zoologické záhrady (služby).
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; hotelierske služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); kaviarne; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.01, 06.01.02, 26.02.07, 27.99.19, 27.99.02, 07.11.10, 27.05.03, 27.05.13, 26.11.12, 27.05.11, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tyrkysová, tmavomodrá, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMMOBAU s.r.o.; Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2313-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2313-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.10.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.11.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2313-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku