Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2311-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2311-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Dekoratívne magnety; podložky pod myš; USB kľúče; šnúrky na mobilné telefóny; obaly na notebooky; puzdrá na smartfóny.
14 - Pamätné mince; prívesky na kľúče; medaily.
16 - Papiernický tovar; noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); kancelárske potreby okrem nábytku; ceruzky; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); kalendáre; príručky; plagáty; záložky do kníh; detské papierové maľovanky; súpravy na maľovanie pre deti; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papierové alebo lepenkové etikety.
18 - Cestovné tašky; športové tašky; turistické plecniaky; popruhy na vedenie detí; tašky na nosenie detí; vaky na nosenie dojčiat; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; dáždniky; peňaženky; trekingové palice; turistické palice.
21 - Kuchynské nádoby; kuchynský riad a náradie; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; vázy; porcelán.
25 - Športové odevy; športová obuv; športové tričká, dresy; čiapky; šály a šatky na hlavu; šilty (pokrývky hlavy); hodvábne šatky; tričká; polokošele; vesty; kravaty; oblečenie pre bábätká; ponožky.
28 - Spoločenské hry; zariadenia pre lunaparky a detské ihriská; trampolíny; hojdačky; stavebnicové kocky (hračky); hracie lopty; šarkany; stavebnice; bábiky; šmykľavky (na hry); plyšové hračky; vozidlá (hračky); hracie karty; mäkké hračky; hračkárske modely; figúrky (hračky); detské trojkolky.
35 - Reklamné služby; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, športovými odevmi, športovými potrebami, papiernickým tovarom, hrami, hračkami; online maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, športovými odevmi, športovými potrebami, papiernickým tovarom, hrami, hračkami.
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; vzdelávanie; poskytovanie športových zariadení na lyžovanie; prenájom športových plôch; poskytovanie športovísk; zábavné parky; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; výchovno-zábavné klubové služby; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tábory na športové sústredenia; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových a zábavných súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); požičiavanie hračiek; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie spoločenských podujatí; organizovanie a vedenie koncertov; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie výletov pre zábavu; zoologické záhrady (služby).
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; hotelierske služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); kaviarne; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kráľovstvo lesa 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o.; Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2311-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2311-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.02.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2020 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 24.04.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 27.04.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 17.06.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 17.06.2020 Typ Doručené
POZ 2311-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku