Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 231-2022
(111)  Trademark Number  258289 
(151)  Registration Date  02.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  231-2022 
(220)  Application Date  03.02.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 28, 35, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); meracie prístroje; telekomunikačné vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; navigačné nástroje; elektrické batérie (články); počítače; nahraté počítačové programy; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); vysielače (telekomunikácie); počítačové klávesnice; exponované kinematografické filmy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové meniče diskov; monitorovacie počítačové programy; optické čítacie zariadenia; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); notebooky (prenosné počítače); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); nahratý softvér na počítačové hry; satelitné navigačné prístroje; sťahovateľné hudobné súbory; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); čítačky elektronických kníh; tablety (prenosné počítače); sťahovateľný softvér na počítačové hry; vizuálne zvukové a obrazové záznamy na pamäťových médiách; sťahovateľné audio knihy; sťahovateľné elektronické mapy.
16 - Fotografie; knihárske potreby; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; papier a lepenka; plastové fólie a vrecká na balenie; učebné a vyučovacie pomôcky; papier; xerografický papier; papier na rysovanie; farebný papier; fotografický papier; papier pre umelcov; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; umelecké litografie; noviny; periodiká; atlasy; mapy; kartón, lepenka; katalógy; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlačky; obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; kancelárske potreby okrem nábytku; geografické mapy; tlačoviny; tlačené publikácie; listový papier; papiernický tovar; prospekty; časopisy (periodiká); školské potreby (papiernický tovar); poštové známky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; plastové bublinové fólie na balenie; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar); zberateľské karty (nie na hranie); obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); tlačené poukážky; omaľovánky; papierové alebo plastové nákupné tašky; tlačené plány miest; turistickí sprievodcovia (knihy); tlačené slovníky; knihy pre deti; papierové vystrihovacie a skladacie hry pre deti; tlačené plány hier; viazacie materiály pre knihy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; videohry; hračky; stavebnicové kocky (hračky); stavebnice; šachové hry; pištole (hračky); spoločenské hry; hry; modely automobilov (hračky); modely lodí (hračky); modely vojenskej techniky (hračky); modely ľudí (hračky); modely zvierat (hračky); vzduchové pištole (hračky); spoločenské stolové hry; plyšové hračky; hracie karty; skladacie modely (hračky); hračkárske modely; figúrky (hračky); kartové hry.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; telemarketingové služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; cielený marketing; vonkajšia reklama; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; spracovanie údajov (kancelárske práce); maloobchodný predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; veľkoobchodný predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; elektronický predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; inzertné služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné zastúpenie iných podnikateľských subjektov z oblasti výroby, distribúcie tovarov a tlačovín pre reklamné účely; správa vernostných programov so zľavami a odmenami; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby).
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava kamiónová; nákladná doprava; dovoz, doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava; expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia (preprava) kníh, nahratých nosičov dát, obrazových záznamov, hier a hračiek.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie audioprístrojov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; prekladateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; prenájom umeleckých diel; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; organizovanie a vedenie športových podujatí; vydavateľské služby; služby klubu čitateľov (poskytovanie informácií o knihách); organizovanie knižných veľtrhov na kultúrne alebo vzdelávacie účely; organizovanie autogramiád autorov kníh a umelcov; služby vzdelávacích, výchovných, kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových klubov; tvorba audio-vizuálnych záznamov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.16, 26.11.98, 20.07.01, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, červená, modrá, ž?ltá, fialová, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Dobrovská Petra; Sechterova 1512/9, 148 00 Praha 4 Kunratice; CZ 
(740)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.02.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 231-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2022 126,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 231-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 03.02.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 03.02.2022 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.02.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.02.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 28.04.2022 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 02.05.2022 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Type Sent document
POZ 231-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku