Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 231-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258289 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  231-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 28, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); meracie prístroje; telekomunikačné vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; navigačné nástroje; elektrické batérie (články); počítače; nahraté počítačové programy; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); vysielače (telekomunikácie); počítačové klávesnice; exponované kinematografické filmy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové meniče diskov; monitorovacie počítačové programy; optické čítacie zariadenia; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); notebooky (prenosné počítače); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); nahratý softvér na počítačové hry; satelitné navigačné prístroje; sťahovateľné hudobné súbory; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); čítačky elektronických kníh; tablety (prenosné počítače); sťahovateľný softvér na počítačové hry; vizuálne zvukové a obrazové záznamy na pamäťových médiách; sťahovateľné audio knihy; sťahovateľné elektronické mapy.
16 - Fotografie; knihárske potreby; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; papier a lepenka; plastové fólie a vrecká na balenie; učebné a vyučovacie pomôcky; papier; xerografický papier; papier na rysovanie; farebný papier; fotografický papier; papier pre umelcov; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; umelecké litografie; noviny; periodiká; atlasy; mapy; kartón, lepenka; katalógy; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlačky; obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; kancelárske potreby okrem nábytku; geografické mapy; tlačoviny; tlačené publikácie; listový papier; papiernický tovar; prospekty; časopisy (periodiká); školské potreby (papiernický tovar); poštové známky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; plastové bublinové fólie na balenie; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar); zberateľské karty (nie na hranie); obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); tlačené poukážky; omaľovánky; papierové alebo plastové nákupné tašky; tlačené plány miest; turistickí sprievodcovia (knihy); tlačené slovníky; knihy pre deti; papierové vystrihovacie a skladacie hry pre deti; tlačené plány hier; viazacie materiály pre knihy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; videohry; hračky; stavebnicové kocky (hračky); stavebnice; šachové hry; pištole (hračky); spoločenské hry; hry; modely automobilov (hračky); modely lodí (hračky); modely vojenskej techniky (hračky); modely ľudí (hračky); modely zvierat (hračky); vzduchové pištole (hračky); spoločenské stolové hry; plyšové hračky; hracie karty; skladacie modely (hračky); hračkárske modely; figúrky (hračky); kartové hry.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; telemarketingové služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; cielený marketing; vonkajšia reklama; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; spracovanie údajov (kancelárske práce); maloobchodný predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; veľkoobchodný predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; elektronický predaj tlačovín a nahratých nosičov dát; inzertné služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné zastúpenie iných podnikateľských subjektov z oblasti výroby, distribúcie tovarov a tlačovín pre reklamné účely; správa vernostných programov so zľavami a odmenami; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby).
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava kamiónová; nákladná doprava; dovoz, doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava; expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia (preprava) kníh, nahratých nosičov dát, obrazových záznamov, hier a hračiek.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie audioprístrojov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; prekladateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; prenájom umeleckých diel; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; organizovanie a vedenie športových podujatí; vydavateľské služby; služby klubu čitateľov (poskytovanie informácií o knihách); organizovanie knižných veľtrhov na kultúrne alebo vzdelávacie účely; organizovanie autogramiád autorov kníh a umelcov; služby vzdelávacích, výchovných, kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových klubov; tvorba audio-vizuálnych záznamov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.16, 26.11.98, 20.07.01, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, červená, modrá, ž?ltá, fialová, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dobrovská Petra; Sechterova 1512/9, 148 00 Praha 4 Kunratice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 231-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 231-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.02.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.04.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 231-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku