Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2303-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211085 
(151)  Dátum zápisu  09.09.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.07.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2303-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.07.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
05 - Výrobky veterinárske, výrobky hygienické v rámci tejto triedy, napr. nohavičky, obrúsky, vložky, vata, tampóny; výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky v rámci tejto triedy.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CELADRIN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 06/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2005 12/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2008 11/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2014 11/2014 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 2303-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2303-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.07.2004 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.07.2004 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.08.2004 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2004 Typ Platba
4 Avízo o platbe 16.08.2004 Typ Doručené
5 Plná moc 23.08.2004 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 09.03.2005 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 17.03.2005 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.10.2005 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Typ Doručené
9a Plná moc 22.08.2008 Typ Doručené
9b Doklad o prevode 22.08.2008 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.07.2014 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.08.2014 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2014 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prevodu 10.02.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
18 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2303-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku