Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 230-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235704 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  230-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); komerčné informačné kancelárie.
39 - Informácie o premávke; informácie o možnostiach prepravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.21, 27.05.12, 29.01.02, 26.01.01, 26.02.01, 26.07.01, 27.03.15, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Národná diaľničná spoločnosť, a. s.; Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Varoščáková Lucia; Jána Hollého 77, 071 01 Michalovce; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 230-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 230-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.02.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 23.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 24.08.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.09.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 230-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku