Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2299-97
(111)  Číslo ochrannej známky  188432 
(151)  Dátum zápisu  15.12.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.08.2017 
(210)  Číslo prihlášky  2299-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.03.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty, výrobky zo sóje.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky.
31 - Ovocie a zelenina, semená, živé rastliny a prírodné kvety, krmivá pre dobytok, slad.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v odbore kúpy a predaja hnuteľností, obchodné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NOVOFRUCT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1999 09/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.03.2000 03/2000 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2001 08/2001 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.10.2007 10/2007 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.06.2017 06/2017 ND3M
 
POZ 2299-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2299-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 12.08.1997 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.05.1999 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 31.05.1999 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.12.1999 Typ Odoslané
6 Vrátený list 04.01.2000 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.03.2000 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2001 Typ Doručené
8a Plná moc 30.03.2001 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2001 Typ Platba
10 pokyn na zápis prevodu 10.05.2001 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.07.2007 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.08.2007 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2007 Typ Odoslané
15 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
16a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
18 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.03.2017 Typ Doručené
19a Sprievodný list 27.03.2017 Typ Doručené
19b Plná moc 27.03.2017 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.04.2017 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2017 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
24b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 2299-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.05.2001 NOVOFRUCT SK, s. r. o. NOVOFRUCT, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku