Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2292-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252346 
(151)  Dátum zápisu  06.05.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.05.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2292-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové bazény (stavebné konštrukcie).
19 - Nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovové). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.10, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.07, 24.13.22, 27.05.13, 27.05.15, 25.03.01, 26.03.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Compass Europe s.r.o.; Poľná 4, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Chmura Jozef, JUDr.; Zvonárska 8, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1509077 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 10. 2019 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.02.2020 02/2020 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2292-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2292-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.10.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 11.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 11.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2019 Typ Platba
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.10.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.10.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 23.10.2019 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 22.10.2019 Typ Interné listy
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.10.2019 Typ Platba
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 04.12.2019 Typ Odoslané
11 Doplnenie materiálov 22.11.2019 Typ Doručené
12 Oznámenie 22.11.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 27.11.2019 Typ Doručené
14 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.12.2019 Typ Platba
15 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.12.2019 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku v CHF 06.12.2019 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie POZ 06.12.2019 Typ Interné listy
18 Notifikácia z OMPI 16.01.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť do WIPO o opravu 11.02.2020 Typ Odoslané
20 Notifikácia z OMPI 30.04.2020 Typ Doručené
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.05.2020 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.03.2021 Typ Doručené
22a Osvedčovacia doložka 12.03.2021 Typ Doručené
22b Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
22c Osvedčovacia doložka 12.03.2021 Typ Doručené
22d Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
23 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2292-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku