Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2292-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211726 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.07.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2292-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.01.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 35, 37, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čistenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie.
04 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky; minerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a pohonné hmoty pevné, kvapalné a plynné.
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodného alebo priemyselného podniku; obchodný franchizing; reklama; prenájom reklamných plôch a materiálov; propagácia; inzercia.
37 - Údržba a opravy motorových a nemotorových vozidiel a dopravnej techniky vrátane sprostredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba a opravy duší a pneumatík; služby karosárske, lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel; služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel.
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane prepravy kvapalín a plynov; služby skladov, skladísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk, halových a podzemných garáží.
43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskytovanie prechodného ubytovania, služby hotelov; služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle občerstvenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  W.A.G. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W.A.G. payment solutions, a.s.; Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  19.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2005 7/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.01.2006 1/2006 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.09.2014 9/2014 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2022 23/2022 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Komerční banka, a.s. 10.11.2022 platná
 
POZ 2292-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2004 4 400,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2012 6,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.08.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.06.2014 182,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.06.2019 20,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 03.11.2022 20,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.11.2022 20,00 EUR
Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.11.2022 4,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2292-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 19.07.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.07.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.08.2004 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2004 Typ Platba
výsledok rešerše 10.02.2005 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2005 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.05.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.05.2005 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.05.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.10.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.08.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2012 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.08.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.06.2014 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.06.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 10.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 10.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.06.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 10.06.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 10.06.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.06.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 02.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.11.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 02.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.11.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 04.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.11.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 09.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.11.2022 Typ Odoslané
sprievodný list k výpisu z registra OZ 18.11.2022 Typ Odoslané
POZ 2292-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.10.2012 W.A.G. payment solutions, a.s. W.A.G. minerální paliva, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.10.2012 Bačík Kvetoslav, Ing. Patentová a známková kancelária, Kastler Anton
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku