Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2290-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254405 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  09.02.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2290-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  24.02.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Nosové spreje na lekárske účely; psychiatrické liečivá; antidepresíva; lieky na liečbu osteoporózy; cytostatiká; antibiotiká; lieky na liečbu ochorení prištítnych teliesok; lieky ovplyvňujúce metabolizáciu vápnika; analgetiká; spazmolytiká; imunomodulačné lieky; liečivá podporujúce imunitný systém; liečivá na pohybový aparát; viskosuplementácia; antialzheimeriká; neuropsychiatrické liečivá; liečivá na liečbu ochorení pečene a žlčníka; farmaceutické prípravky používané v urológii.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.05.03, 26.11.09, 26.11.03, 26.04.09, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CANDE s.r.o.; E.Belluša 6752/4, Piešťany 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2020 11/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.02.2021 4/2021 FG3M
 
POZ 2290-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2290-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 14.10.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 14.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.10.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.10.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.10.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 20.10.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.10.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2290-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku