Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2287-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  251023 
(151)  Dátum zápisu  07.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2287-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov.
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí.
30 - Náhrada cukru, sladidlo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SLADIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PQ PARTNERS LIMITED; Athinon 5, 1015 Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  Pirohár Jozef, JUDr.; Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 01/2017 BA3M
2 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 03.04.2017 04/2017 TH3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FH3M
 
POZ 2287-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2287-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.10.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 19.10.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.10.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2016 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.11.2016 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2016 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.04.2017 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 03.04.2017 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.04.2017 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 03.04.2017 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.04.2017 Typ Platba
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.04.2017 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 10.04.2017 Typ Doručené
10 výzva na doplnenie podania námietok 26.04.2017 Typ Odoslané
11 Doplnenie materiálov 11.05.2017 Typ Doručené
11a Plná moc 11.05.2017 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 18.05.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.07.2017 Typ Doručené
13a Sprievodný list 24.07.2017 Typ Doručené
14 Vyjadrenie k námietkam 21.09.2017 Typ Doručené
14a Vyjadrenie k námietkam 21.09.2017 Typ Doručené
14b Vyjadrenie k námietkam 21.09.2017 Typ Doručené
14c Vyjadrenie k námietkam 21.09.2017 Typ Doručené
15 Vyjadrenie k námietkam 26.09.2017 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 11.10.2017 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 12.10.2017 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 29.10.2017 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 29.10.2017 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 02.11.2017 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 15.12.2017 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 15.12.2017 Typ Doručené
21 Oznámenie 09.01.2018 Typ Doručené
21a Sprievodný list 09.01.2018 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 02.03.2018 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 06.06.2018 Typ Doručené
23a Sprievodný list 06.06.2018 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 11.06.2018 Typ Doručené
24a Sprievodný list 11.06.2018 Typ Doručené
25 Odpoveď na správu úradu 11.06.2018 Typ Doručené
25a Sprievodný list 11.06.2018 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 05.10.2018 Typ Odoslané
27 Odpoveď na správu úradu 10.12.2018 Typ Doručené
27a Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
28 Odpoveď na správu úradu 10.12.2018 Typ Doručené
28a Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 04.06.2019 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 10.06.2019 Typ Doručené
30a Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
31 Odpoveď na správu úradu 14.07.2019 Typ Doručené
31a Sprievodný list 14.07.2019 Typ Doručené
32 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 26.08.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 26.08.2019 Typ Doručené
33 všeobecný referátnik 28.08.2019 Typ Odoslané
34 všeobecný referátnik 28.08.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť inde neuvedená 20.09.2019 Typ Doručené
35a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
36 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 27.09.2019 Typ Odoslané
37 pokyn na zápis po zverejnení 11.10.2019 Typ Interné listy
38 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2287-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku