Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2286-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2286-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); telemetrické prístroje; počítačový softvér; počítačové programy na optimalizáciu obchodných procesov; nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov.
42 - Vývoj, programovanie a implementácia softvéru; vývoj počítačového hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); požičiavanie počítačového softvéru; prenájom počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; informácie v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); kódovanie údajov; analýzy počítačových systémov; výskum, vývoj a implementácia počítačových systémov; služby počítačového projektového manažmentu; technologické služby zamerané na počítače; služby migrácie údajov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); návrhárske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CyberFab 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MicroStep, spol. s r.o.; Vajnorská 158, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.02.2021 04/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 24.03.2021 06/2021 XA3M
 
POZ 2286-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2286-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 14.10.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 14.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.10.2020 Typ Doručené
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.10.2020 Typ Platba
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2020 Typ Platba
6 výsledok rešerše 26.10.2020 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 03.11.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 03.11.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 14.12.2020 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2020 Typ Odoslané
13 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.01.2021 Typ Platba
14 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2021 Typ Interné listy
15 Notifikácia z OMPI 18.02.2021 Typ Doručené
POZ 2286-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku