Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2285-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  218912 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2285-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.12.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, katalógy, prospekty.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, najmä vydávanie periodických a neperiodických publikácií, online vydávanie publikácií v elektronickej forme; vzdelávanie; zabezpečovanie a organizovanie kurzov, školení, kongresov a seminárov; športová a kultúrna činnosť.
42 - Zisťovanie prítomnosti dopingu u športovcov prostredníctvom chemických analýz. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Antidopingový výbor Slovenskej republiky; Junácka 6, 832 80 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2007 05/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2007 10/2007 FG3M
 
POZ 2285-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2285-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.12.2006 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.12.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2006 Typ Platba
3 Plná moc 18.12.2006 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 26.02.2007 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.03.2007 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.03.2007 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2007 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2007 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 23.11.2016 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 23.11.2016 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 23.11.2016 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 23.11.2016 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.11.2016 Typ Doručené
10a Plná moc 23.11.2016 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 02.12.2016 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.12.2016 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2016 Typ Platba
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2016 Typ Platba
15 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.12.2016 Typ Doručené
15a Plná moc 22.12.2016 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 22.12.2016 Typ Doručené
16 vnútrospisový list 28.12.2016 Typ Interné listy
17 všeobecný referátnik 29.12.2016 Typ Odoslané
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.03.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.05.2017 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 12.09.2017 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 04.09.2017 Typ Doručené
21a Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21b Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21c Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21d Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21e Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21f Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21g Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21h Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21i Doklad o prechode 04.09.2017 Typ Doručené
21j Plná moc 04.09.2017 Typ Doručené
21k Sprievodný list 04.09.2017 Typ Doručené
22 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 08.09.2017 Typ Doručené
22a Sprievodný list 08.09.2017 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 13.09.2017 Typ Odoslané
24 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.09.2017 Typ Doručené
25 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.09.2017 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2017 Typ Platba
28 Oznámenie inde neuvedené 28.09.2017 Typ Doručené
29 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 16.10.2017 Typ Doručené
30 Oznámenie inde neuvedené 03.11.2017 Typ Doručené
30a Príloha inde neuvedená 03.11.2017 Typ Doručené
31 Podanie inde neuvedené 13.11.2017 Typ Doručené
31a Príloha inde neuvedená 13.11.2017 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 30.11.2017 Typ Odoslané
33 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.12.2017 Typ Odoslané
34 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.12.2017 Typ Doručené
35 Oznámenie inde neuvedené 15.12.2017 Typ Doručené
35a Sprievodný list 15.12.2017 Typ Doručené
36 Oznámenie inde neuvedené 20.12.2017 Typ Doručené
37 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 08.02.2018 Typ Doručené
38 všeobecný referátnik 08.02.2018 Typ Odoslané
39 Odpoveď na správu úradu 09.02.2018 Typ Doručené
39a Doklad o prechode 09.02.2018 Typ Doručené
39b Doklad o prevode 09.02.2018 Typ Doručené
39c Sprievodný list 09.02.2018 Typ Doručené
39d Príloha inde neuvedená 09.02.2018 Typ Doručené
39e Príloha inde neuvedená 09.02.2018 Typ Doručené
40 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.02.2018 Typ Doručené
41 všeobecný referátnik 16.02.2018 Typ Odoslané
42 Podanie inde neuvedené 27.02.2018 Typ Doručené
42a Príloha inde neuvedená 27.02.2018 Typ Doručené
43 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 02.03.2018 Typ Doručené
44 všeobecný referátnik 05.03.2018 Typ Odoslané
45 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 27.04.2018 Typ Odoslané
46 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.05.2018 Typ Doručené
47 všeobecný referátnik 23.05.2018 Typ Odoslané
48 Podanie rozkladu 23.05.2018 Typ Doručené
48a Rozklad 23.05.2018 Typ Doručené
49 Podanie rozkladu 23.05.2018 Typ Doručené
49a Sprievodný list 23.05.2018 Typ Doručené
50 Doplnenie materiálov 12.06.2018 Typ Doručené
50a Odôvodnenie rozkladu 12.06.2018 Typ Doručené
51 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.06.2018 Typ Doručené
52 všeobecný referátnik 20.06.2018 Typ Odoslané
54 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.07.2018 Typ Odoslané
55 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.09.2020 Typ Interné listy
56 protokol o rokovaní komisie 23.09.2020 Typ Interné listy
57 protokol o hlasovaní komisie 23.09.2020 Typ Interné listy
58 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 25.09.2020 Typ Odoslané
59 Žiadosť o zápis prevodu 29.09.2020 Typ Doručené
59a Osvedčovacia doložka 29.09.2020 Typ Doručené
59b Doklad o prevode 29.09.2020 Typ Doručené
59c Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
59d Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
59e Príloha inde neuvedená 29.09.2020 Typ Doručené
60 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 30.09.2020 Typ Doručené
60a Sprievodný list 30.09.2020 Typ Doručené
61 všeobecný referátnik 01.10.2020 Typ Odoslané
62 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 06.10.2020 Typ Doručené
62a Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
63 všeobecný referátnik 07.10.2020 Typ Odoslané
64 vyžiadanie poplatku 28.10.2020 Typ Odoslané
65 Odpoveď na správu úradu 30.10.2020 Typ Doručené
66 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2020 Typ Platba
67 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 01.12.2020 Typ Odoslané
68 všeobecný referátnik 07.12.2020 Typ Odoslané
69 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 16.12.2020 Typ Doručené
69a Sprievodný list 16.12.2020 Typ Doručené
70 všeobecný referátnik 16.12.2020 Typ Odoslané
71 Odpoveď na správu úradu 22.12.2020 Typ Doručené
72 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2021 Typ Doručené
72a Sprievodný list 27.01.2021 Typ Doručené
73 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 05.02.2021 Typ Doručené
73a Sprievodný list 05.02.2021 Typ Doručené
74 všeobecný referátnik 08.02.2021 Typ Odoslané
75 Žiadosť o informáciu 10.03.2021 Typ Doručené
76 všeobecný referátnik 12.03.2021 Typ Odoslané
77 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 19.03.2021 Typ Doručené
77a Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
78 všeobecný referátnik 22.03.2021 Typ Odoslané
79 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.04.2021 Typ Doručené
79a Príloha inde neuvedená 06.04.2021 Typ Doručené
80 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 15.04.2021 Typ Odoslané
81 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.04.2021 Typ Platba
82 Žiadosť inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
83 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.06.2021 Typ Doručené
83a Príloha inde neuvedená 05.06.2021 Typ Doručené
84 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.06.2021 Typ Doručené
84a Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
85 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.06.2021 Typ Doručené
85a Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
86 všeobecný referátnik 10.06.2021 Typ Odoslané
87 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.07.2021 Typ Odoslané
88 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 09.07.2021 Typ Odoslané
89 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 12.07.2021 Typ Doručené
89a Sprievodný list 12.07.2021 Typ Doručené
90 všeobecný referátnik 13.07.2021 Typ Odoslané
91 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.07.2021 Typ Platba
92 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.07.2021 Typ Doručené
92a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
93 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.08.2021 Typ Doručené
93a Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
94 všeobecný referátnik 05.08.2021 Typ Odoslané
95 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.08.2021 Typ Odoslané
96 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.08.2021 Typ Platba
97 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 25.08.2021 Typ Doručené
97a Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
99 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.09.2021 Typ Doručené
99a Odôvodnenie žiadosti 10.09.2021 Typ Doručené
100 Žiadosť inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
100a Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
100b Príloha inde neuvedená 14.09.2021 Typ Doručené
101 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2021 Typ Doručené
101a Odôvodnenie žiadosti 05.10.2021 Typ Doručené
102 konečné predĺženie lehoty 14.10.2021 Typ Odoslané
103 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 19.10.2021 Typ Doručené
103a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
104 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.10.2021 Typ Platba
POZ 2285-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku