Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2285-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204725 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2285-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.09.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Hry a hračky patriace do tr. 28, predovšetkým vzdelávacie hry na výučbu prírodných vied. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.01, 26.01.14, 26.01.19, 26.01.22, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CLEMENTONI S.P.A.; Recanati (MC), Zona Industriale Fontenoce; IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2003 9/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2004 3/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
 
POZ 2285-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.07.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2285-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.08.2002 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 06.06.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 2285-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku