Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2282-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2282-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 10, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Generátory, vrátane generátorov na výrobu kyslíka, dusíka a vodíka vrátane aj generátorov, ktoré vyrábajú kyslík, dusík a vodík na základe PSA technológie; generátory na výrobu kyslíka, dusíka a vodíka na vodohospodársky, námorný a potravinársky priemysel; kompresory; kompresory plynov; vzduchové kompresory; zariadenia na výrobu kyslíka, dusíka a vodíka obsahujúceho kompresory, generátory a filtrovacie stroje; filtračné stroje a filtračné zariadenia, vrátane filtrovania metánu; filtre v podobe častí strojov a zariadení; súčasti a príslušenstvo pre všetky už zmienené tovary, doteraz nezahrnuté v iných triedach.
10 - Generátory a zariadenia na výrobu lekárskych predmetov; diely a príslušenstvo k všetkým spomenutým produktom nezaradeným do iných tried.
37 - Opravy, inštalačné/zriaďovacie služby a údržba generátorov, kompresory, zariadenia na výrobu kyslíka, dusíka a vodíka, obsahujúce kompresory, generátory a filtrovacie stroje, filtrovacie stroje, zariadenia na čistenie vody, stroje na čistenie vody a zariadenia na čistenie vody, ako aj zariadenia, stroje a prístroje na sušenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OXYWISE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OXYWISE, s.r.o.; Hurbanova 21, 921 01 Piešťany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HMG LEGAL, s.r.o.; Červeňova 14, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2282-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2282-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.11.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.11.2020 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 25.02.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 18.03.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 18.03.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 18.03.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 18.03.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 23.03.2021 Typ Odoslané
9 38 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 26.03.2021 Typ Platba
10 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 31.03.2021 Typ Odoslané
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2282-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku