Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 228-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230731 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  228-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.12.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové a hliníkové okná; dvere; kovania na okná; kovové okenné rámy; kovové kľučky na dvere; kovové okenice; kovové okenné uzávery; kovové okenné zarážky; klopadlá na dvere; kovové dvere; kovania na dvere; kovové zarážky na dvere; kovové zárubne na dvere; uzávery na dvere s výnimkou elektrických; zástrčky na dvere; kovové horizontálne žalúzie, najmä medziokenné a interiérové; kovové rolety, najmä vonkajšie navíjacie s kovovými lamelami, navíjacie v kombinácii so sieťou, ovládané ručne, elektricky a diaľkovo.
19 - Nekovové stavebné materiály; dvere s výnimkou kovových; výplne na dvere (nie z kovu); zárubne na dvere (nie z kovu); krídlové kývacie dvere (nie z kovu); drevo ako polotovar; formovateľné drevo; opracované drevo; obloženia z dreva; stavebné drevo; opracované stolárske drevo; drevené dvere; nekovové okenice; krídlové okná s výnimkou kovových; rámy na okná (nie z kovu); okná s výnimkou kovových; drevené okná; plastové okná a dvere; spojovacie prvky z nekovových materiálov a plastov; stavebné plasty a výrobky z nich pre stavebníctvo; stavebné sklo; nekovové stavebné materiály všetkého druhu; izolačné stavebné sklo pre stavby; chrámové mozaikové sklo; okenné sklo (okrem skiel pre automobily); tabuľové sklo pre stavby; žalúzie a rolety; rolety nie z kovu; iné stavebno-truhlárske výrobky z dreva a plastu v rámci tejto triedy.
35 - Obchodná činnosť s výrobkami: okná z hliníka a dvere, kovanie na okná, kovové okenné rámy, kovové kľučky na dvere, kovové okenice, kovové okenné uzávery, kovové okenné zarážky, kovové zárubne, dverové uzávery s výnimkou elektrických, dverové zástrčky, kovové horizontálne žalúzie, najmä medziokenné a interiérové, kovové rolety, najmä vonkajšie navíjacie s kovovými lamelami, navíjacie v kombinácii so sieťou, ovládané ručne, elektricky i diaľkovo, dvere s výnimkou kovových, výplne na dvere (nie z kovu), zárubne na dvere (nie z kovu), krídlové kývacie dvere (nie z kovu), drevo ako polotovar, formatovateľné drevo, opracované drevo, obloženia z dreva, stavebné drevo, opracované stolárske drevo, drevené dvere, nekovové okenice, krídlové okná s výnimkou kovových, rámy na okná (nie z kovu), okná s výnimkou kovových, drevené okná, plastové okná a dvere, spojovacie prvky z nekovových materiálov a plastov, stavebné plasty a výrobky z nich pre stavebníctvo, stavebné sklo, nekovové stavebné materiály všetkého druhu, izolačné stavebné sklo pre stavby, chrámové mozaikové sklo, okenné sklo (okrem skiel pre automobily), tabuľové sklo pre stavby, žalúzie a rolety, rolety nie z kovu, stavebno-truhlárske výrobky z dreva a plastu; obchodný manažment; propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; manažment podnikania.
42 - Návrhárske a dizajnérske služby pre nekovové stavebné materiály, kovové výrobky, plastové výrobky a drevené výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.01, 26.04.08, 07.15.05, 25.07.03, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MONDIAL INFISSI s.r.o.; Březnice 52, 760 01 Zlín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI; Nám. Slobody č. 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  15.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2011 07/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.12.2011 12/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 228-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 228-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.02.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 21.02.2011 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.02.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.03.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2011 Typ Platba
5 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 26.04.2011 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 228-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku