Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2276-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2276-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Premiestniteľné konštrukcie a kovové stavby; kovové altány; kovové altánky (konštrukcie); kovové konštrukcie; kovové konštrukcie budov; kovové konštrukčné rámy pre stavebníctvo; kovové kostry budov pre stavebníctvo; kovové prístrešky; kovové priečky; modulárna kovové konštrukcie; prefabrikované kovové garáže; prefabrikované kovové montážne zostavy; prenosné domy z kovu; kovové garážové dvere; kovové navíjacie valce na garážové vráta.
19 - Prenosné altánky prevažne nekovové; altánky [konštrukcie], nie kovové; altány (nekovové konštrukcie); altánok (nekovové konštrukcie); nekovové dvere, vráta, okná a okenné kryty; nekovové konštrukcie a prenosné stavebné prvky; nekovové stavebné a konštrukčné materiály a prvky; búdy (nekovové konštrukcie); drevené stavebné konštrukcie; drevené záhradné domčeky; modulárny domy, nekovové; modulárny zruby; modulárne stavebné jednotky (nekovové); montované domy (zostavy) z dreva; montované domy [súpravy], nie kovové, modelové domy; nekovové kabíny (stavby); nekovové konštrukcie k uzatváraniu balkónov; nekovové konštrukcie stavebného inžinierstva; nekovové kupola pre stavby; nekovové materiály na oplotenie; nekovové pergoly; nekovové priestorové stavebné moduly; nekovové prenosné kabíny; nekovové prístrešky; nekovové rámy na verandy; prefabrikované zruby; stavby prenosné (nekovové); prefabrikované nekovové garáže; garážové brány (nekovové); nekovové garážové dvere pre domáce použitie; nekovové dvere pre použitie v garážach; prenosné domy (nekovové).
37 - Stavba nehnuteľností; stavba budov; stavba základov; stavba budov na zákazku; stavba obytných nehnuteľností; stavba interiérových priečok; stavba montovaných domov; stavba obytných budov; zákazková stavba domov; stavba častí budov; stavba záhradných budov (montáž a zasklievanie); stavba oceľových konštrukcií budov; stavebníctvo a demolácie stavieb; stavebníctvo; budovanie stavieb; natieranie stavieb; údržba stavieb; izolácia stavieb; opravy stavieb; stavebný dozor; stavebné poradenstvo; stavebné služby; stavebné informácie; stavebníctvo, staviteľstvo; stavebný dozor nad stavebnými projektmi inžinierskych stavieb; riadenie výstavby (dohľad); opravy budov, stavieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.09, 26.04.09, 21.01.14, 21.01.15, 15.09.18, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nizetti s.r.o.; Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2276-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2276-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.09.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.09.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.09.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.11.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2276-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku