Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2272-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  207712 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2272-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.07.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prieskum trhu.
36 - Sprostredkovatelia nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; realitné kancelárie.
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, stavebné informácie.
42 - Inžinierska činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REAVIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HB Reavis Group s. r. o.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1332528 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  24. 10. 2016 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 08/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 02/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2007 04/2007 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2009 08/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
7 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.04.2017 04/2017 XA3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.01.2021 02/2021 PC3M
10 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2272-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2272-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.07.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 17.05.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.05.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.07.2002 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 24.07.2002 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2004 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2004 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.01.2007 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 15.02.2007 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2007 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 01.03.2007 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2009 Typ Doručené
13a Doklad 20.03.2009 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 12.05.2009 Typ Odoslané
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2009 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 11.06.2009 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.11.2010 Typ Doručené
17a Doklad 25.11.2010 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.12.2010 Typ Odoslané
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.2011 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2012 Typ Doručené
21a Doklad o podniku/podnikateľovi 16.05.2012 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 03.08.2012 Typ Odoslané
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2012 Typ Odoslané
25 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.10.2016 Typ Doručené
25a Plná moc 24.10.2016 Typ Doručené
26 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 16.12.2016 Typ Platba
27 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 23.12.2016 Typ Odoslané
28 vyžiadanie poplatku v CHF 27.12.2016 Typ Odoslané
29 List z OMPI 27.12.2016 Typ Doručené
30 Notifikácia z OMPI 23.02.2017 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.2017 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.10.2020 Typ Doručené
32a Plná moc 12.10.2020 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis prevodu 12.10.2020 Typ Doručené
33a Doklad o prevode 12.10.2020 Typ Doručené
33b Plná moc 12.10.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.10.2020 Typ Doručené
34a Doklad o prevode 12.10.2020 Typ Doručené
34b Plná moc 12.10.2020 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku 22.10.2020 Typ Odoslané
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2020 Typ Platba
37 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 29.10.2020 Typ Odoslané
38 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.10.2020 Typ Odoslané
39 vyžiadanie poplatku 09.11.2020 Typ Odoslané
40 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.11.2020 Typ Platba
41 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.11.2020 Typ Doručené
42 Odpoveď na správu úradu 21.12.2020 Typ Doručené
42a Doklad o prevode 21.12.2020 Typ Doručené
42b Osvedčovacia doložka 21.12.2020 Typ Doručené
43 dodatok k osvedčeniu OZ 04.01.2021 Typ Odoslané
44 všeobecný referátnik 31.12.2020 Typ Odoslané
45 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.07.2021 Typ Doručené
45a Plná moc 15.07.2021 Typ Doručené
46 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.08.2021 Typ Odoslané
47 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 31.08.2021 Typ Odoslané
48 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
48a Plná moc 31.08.2021 Typ Doručené
49 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.09.2021 Typ Odoslané
50 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.09.2021 Typ Platba
51 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
52 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.10.2021 Typ Doručené
52a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
POZ 2272-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.02.2007 HB REAVIS GROUP, a. s. HB REAVIS GROUP, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2009 HB REAVIS Slovakia a. s. HB REAVIS GROUP, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.08.2012 HB REAVIS Slovakia a.s. HB REAVIS Slovakia a. s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.12.2020 HB REAVIS Slovakia a. s. HB REAVIS Slovakia a.s.
5 Prevod majiteľa 31.12.2020 HB Reavis Group s. r. o. HB REAVIS Slovakia a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku