Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2271-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  226490 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.12.2015 
(210)  Číslo prihlášky  2271-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.12.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera - všetky uvedené tovary výlučne vo vzťahu k vydávaniu titulu v tlačenej a elektronickej podobe.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; príprava reklamných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; prieskum trhu; rozhlasová reklama; televízna reklama; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38, 39, 41 a
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí, poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez sieťový distribučný systém, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, fotografovanie; fotografická reportáž; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, usporadúvanie kultúrnych výstav, nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; online poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania - všetky uvedené služby výlučne vo vzťahu k marketingu a propagačnej činnosti printovej elektronickej verzie.
42 - všetky služby výlučne vo vzťahu k poskytovaniu inzertných služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ADAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  09.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2009 09/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.2010 02/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2015 09/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.02.2016 02/2016 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 2271-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2271-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.12.2005 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.12.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 22.06.2006 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 10.07.2006 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.07.2006 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.01.2009 Typ Odoslané
7 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 20.03.2009 Typ Doručené
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.03.2009 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 18.05.2009 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 21.05.2009 Typ Doručené
10a Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.05.2009 Typ Doručené
10b Oznámenie 21.05.2009 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2009 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 23.06.2009 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 26.06.2009 Typ Doručené
13a Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.06.2009 Typ Doručené
14 pokyn na zverejnenie POZ 30.06.2009 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.12.2009 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Typ Doručené
17a Plná moc 05.11.2012 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 05.11.2012 Typ Odoslané
19 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2015 Typ Doručené
20a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.05.2015 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 04.06.2015 Typ Odoslané
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.06.2015 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2015 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.12.2015 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2015 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2016 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
27a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
27b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
27c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
27d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
27e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
28 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
28b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
28c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
28d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
28e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
28f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
34 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
35a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
35b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
35c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
35d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
36 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
36a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
36b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
37 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2019 Typ Odoslané
39 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2019 Typ Odoslané
40 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
40a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
40b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
40c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
40d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
40e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
40f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
40g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
41 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
42 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2271-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.07.2015 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
3 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku