Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2268-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211876 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.07.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2268-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.07.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ochranné prilby (športové potreby); ochranné masky na tvár (športové potreby); ochranné štíty na tvár (športové potreby).
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; noviny; časopisy; knihy; plagáty; kalendáre; fotografie; reklamné tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové odevy; športová obuv.
28 - Telocvičné a športové potreby obsiahnuté v tejto triede; hokejky; korčule; kolieskové korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; hokejové rukavice; chrániče lakťov (športové potreby); nákolenníky (športové potreby); chrániče píšťal (športové potreby); ochranné vypchávky (časti športových úborov); puky; športové náradie obsiahnuté v tejto triede.
35 - Sprostredkovateľské služby v obchodnej činnosti; maloobchodné služby so športovými odevmi, so športovou obuvou, so športovým náradím a so športovými pomôckami; reklamná a propagačná činnosť; organizovanie spoločenských akcií a súťaží na reklamné a komerčné účely; vydávanie reklamných textov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie programov; televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, športových, diskusných a informačných programov; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií, šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe; televízne vysielanie prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti masovokomunikačných prostriedkov; televízne spravodajstvo.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; televízna zábava; tvorba videofilmov; zábava; nahrávanie zvukových a obrazových nosičov; poskytovanie informácií v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a zábavy; služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu a kultúry; prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; prevádzkovanie vzdelávacích zariadení; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; prenájom športového náradia a športového výstroja; prenájom športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; poradenská činnosť v oblasti športu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HC SLOVAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVAN MARKETING, s. r. o.; Odbojárov 9, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1153526 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 11. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 8/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2006 2/2006 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 PC3M
5 Zmeny v zozname tovarov a služieb 03.05.2013 5/2013 XD3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2013 6/2013 XA3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 PC3M
8 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 QB3M
9 Obnovené ochranné známky 04.09.2014 9/2014 ND3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 QB3M
11 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.10.2020 10/2020 QC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35807706 1 EUROSPORTS s.r.o. nevýlučná 16.07.2013 neplatná
  • 35807707 2 HC SLOVAN Bratislava, a. s. výlučná 25.10.2019 platná
 
POZ 2268-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2004 4 400,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 200,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 21.06.2005 300,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2008 800,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.03.2012 9,00 EUR 13.06.2012 3,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.11.2012 100,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.05.2013 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2013 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.07.2013 17,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.07.2014 199,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 27.08.2017 60,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.08.2019 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 30.07.2020 10,00 EUR
Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 31.10.2022 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2268-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu Typ Odoslané
Plná moc 15.07.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.07.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.07.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.08.2004 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2004 Typ Platba
Plná moc 22.10.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 22.10.2004 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.11.2004 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2004 Typ Platba
Zápis zmeny adresy do registra 01.12.2004 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.02.2005 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.03.2005 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.05.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.05.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 31.05.2005 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 23.06.2005 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.08.2007 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.09.2007 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.09.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.04.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 23.04.2008 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 20.05.2008 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 15.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Avízo o platbe 16.03.2012 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.03.2012 Typ Platba
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 19.03.2012 Typ Doručené
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 29.05.2012 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.06.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.11.2012 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (FR) 29.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.12.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 14.12.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 22.01.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 01.02.2013 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 01.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 04.03.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 05.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 10.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 10.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 10.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.05.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2013 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.05.2013 Typ Platba
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 20.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 20.06.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.07.2013 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 19.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o prevod 19.07.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 22.07.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.04.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 26.06.2014 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 17.07.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 17.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 31.08.2017 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 05.09.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 06.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 26.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 16.07.2019 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 16.07.2019 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.08.2019 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 13.08.2019 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2019 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 20.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 20.07.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.07.2020 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.08.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 27.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene/zrušení zástupcu k MOZ 03.11.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
POZ 2268-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.11.2004 HC SLOVAN Bratislava, a. s. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
2 Prevod majiteľa 11.09.2007 SLOVAN BRAND, s. r. o. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
3 Prevod majiteľa 01.07.2008 HC SLOVAN Bratislava, a. s. SLOVAN BRAND, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.07.2008 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
5 Prevod majiteľa 16.07.2013 SLOVAN MARKETING, s. r. o. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2013 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 13.11.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2022 BDO Legal s. r. o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku