Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2264-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209497 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.08.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2264-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.08.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácii v oblasti zdravotníctva.
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poradenstvo v oblasti zdravotníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ALPHA MEDICAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.08.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2005 02/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2005 08/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.10.2011 10/2011 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.05.2013 05/2013 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.06.2013 06/2013 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.04.2014 04/2014 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
10 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 2264-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2264-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2003 Typ Doručené
1a Doklad o podniku/podnikateľovi 11.08.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.09.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.09.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.05.2004 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2004 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2004 Typ Doručené
6a Oznámenie 26.10.2004 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 26.10.2004 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 19.11.2004 Typ Odoslané
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 Typ Platba
10 zápis zmeny mena do registra 30.11.2004 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2004 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2005 Typ Odoslané
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2011 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2011 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.03.2013 Typ Doručené
16a Zmluva 06.03.2013 Typ Doručené
16b Plná moc 06.03.2013 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 11.03.2013 Typ Doručené
17a Zmluva 11.03.2013 Typ Doručené
17b Plná moc 11.03.2013 Typ Doručené
17c Oznámenie k poplatkom 11.03.2013 Typ Doručené
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
20 všeobecný referátnik 22.03.2013 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2013 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2013 Typ Odoslané
24 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 18.12.2013 Typ Platba
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 12.12.2013 Typ Doručené
25a Plná moc 12.12.2013 Typ Doručené
26 Oznámenie 12.12.2013 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 Typ Doručené
28a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2015 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 05.02.2015 Typ Doručené
29a Doklad 05.02.2015 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
31 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
32 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2015 Typ Platba
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2015 Typ Platba
34 všeobecný referátnik 13.02.2015 Typ Odoslané
35 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
36 Doplnenie materiálov 16.04.2015 Typ Doručené
36a Doklad 16.04.2015 Typ Doručené
37 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 14.04.2015 Typ Doručené
38 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.04.2015 Typ Platba
39 sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.04.2015 Typ Odoslané
40 všeobecný referátnik 18.05.2015 Typ Odoslané
41 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.06.2015 Typ Odoslané
42 vnútrospisový list 16.07.2015 Typ Interné listy
43 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 10.01.2020 Typ Doručené
43a Sprievodný list 10.01.2020 Typ Doručené
43b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 10.01.2020 Typ Doručené
43c Plná moc 10.01.2020 Typ Doručené
44 vyžiadanie poplatku 30.01.2020 Typ Odoslané
45 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 03.02.2020 Typ Platba
46 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 05.02.2020 Typ Odoslané
47 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
47a Príloha inde neuvedená 06.02.2020 Typ Doručené
47b Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
48 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2020 Typ Odoslané
49 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Typ Doručené
49a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
49b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
49c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
49d Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
49e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
50 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2264-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.11.2004 Alpha medical, a.s. Alpha medical, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2011 Alpha medical, a.s. Alpha medical, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.02.2014 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2015 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2015 Alpha medical, s.r.o. Alpha medical, a.s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku