Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2263-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217742 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.12.2016 
(210)  Číslo prihlášky  2263-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.02.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.07.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy počítačových hier; nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie informačných technológií a komunikácií; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); automatizované spracovanie dát; spravovanie počítačových databáz.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a poskytovanie softvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; vývoj a vyhotovovanie počítačových programov na zákazku; prenájom, servis a údržba softvéru; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; tvorba počítačových databáz; obnovovanie počítačových databáz; tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej forme; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SFÉRA, a.s.; Karadžičova 2, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.; Šustekova 19, 851 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  939174 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 05. 2007 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.02.2007 2/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2007 7/2007 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.01.2008 1/2008 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.02.2017 2/2017 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.02.2017 2/2017 ND3M
 
POZ 2263-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2006 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.12.2006 2 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.10.2016 66,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2016 3,50 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 21.03.2017 33,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.03.2017 8,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2263-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 08.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.12.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.12.2006 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 21.12.2006 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 12.01.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.05.2007 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 07.06.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 07.06.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 07.06.2007 Typ Odoslané
List z OMPI 20.07.2007 Typ Doručené
List z OMPI 20.09.2007 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.10.2007 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 11.10.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 06.11.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 07.11.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 20.10.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2016 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 17.11.2016 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 17.11.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 02.12.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 02.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 02.12.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.01.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 17.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.02.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.02.2017 Typ Doručené
Oznámenie z WIPO 23.03.2017 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.03.2017 Typ Platba
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 23.03.2017 Typ Platba
List z OMPI 24.03.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 28.03.2017 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 28.03.2017 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obnovu 20.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 26.04.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 20.07.2017 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 20.07.2017 Typ Doručené
POZ 2263-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.12.2016 SFÉRA, a.s. SFÉRA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku