Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2262-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209496 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.08.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2262-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.08.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve.
41 - Organizovanie a vedenie odborných podujatí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva, vydávanie odborných kníh, periodických a neperiodických publikácii v oblasti zdravotníctva.
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poradenstvo v oblasti zdravotníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilabs Slovensko, s. r. o.; Záborského 2, 036 01 Martin; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.08.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2005 02/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2005 08/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.05.2013 05/2013 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.06.2013 06/2013 PD3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2014 05/2014 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 06.05.2014 05/2014 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.04.2020 04/2020 PE3M
10 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 2262-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2262-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.08.2003 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.08.2003 Typ Doručené
1b Doklad o podniku/podnikateľovi 11.08.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.09.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.09.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.05.2004 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.09.2004 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2004 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 26.10.2004 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 19.11.2004 Typ Odoslané
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 Typ Platba
10 zápis zmeny mena do registra 30.11.2004 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2004 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2005 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.03.2013 Typ Doručené
13a Zmluva 06.03.2013 Typ Doručené
13b Plná moc 06.03.2013 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 11.03.2013 Typ Doručené
14a Zmluva 11.03.2013 Typ Doručené
14b Plná moc 11.03.2013 Typ Doručené
15 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.03.2013 Typ Platba
17 všeobecný referátnik 22.03.2013 Typ Odoslané
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2013 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2013 Typ Odoslané
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2013 Typ Platba
22 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 18.12.2013 Typ Platba
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2013 Typ Doručené
23a Plná moc 12.12.2013 Typ Doručené
24 Oznámenie 12.12.2013 Typ Doručené
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 12.12.2013 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 Typ Doručené
27a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2015 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 05.02.2015 Typ Doručené
28a Doklad 05.02.2015 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
30 vyžiadanie poplatku 10.02.2015 Typ Odoslané
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2015 Typ Platba
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2015 Typ Platba
33 všeobecný referátnik 13.02.2015 Typ Odoslané
34 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
35 Doplnenie materiálov 16.04.2015 Typ Doručené
35a Doklad 16.04.2015 Typ Doručené
36 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 14.04.2015 Typ Doručené
37 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.04.2015 Typ Platba
38 sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.04.2015 Typ Odoslané
39 všeobecný referátnik 18.05.2015 Typ Odoslané
40 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 30.06.2015 Typ Odoslané
41 vnútrospisový list 16.07.2015 Typ Interné listy
42 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 10.01.2020 Typ Doručené
42a Sprievodný list 10.01.2020 Typ Doručené
42b Plná moc 10.01.2020 Typ Doručené
42c Príloha inde neuvedená 10.01.2020 Typ Doručené
43 vyžiadanie poplatku 30.01.2020 Typ Odoslané
44 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 03.02.2020 Typ Platba
45 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 05.02.2020 Typ Odoslané
46 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
46a Príloha inde neuvedená 06.02.2020 Typ Doručené
46b Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
47 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2020 Typ Odoslané
48 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.04.2021 Typ Doručené
48a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
48b Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
48c Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
48d Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
48e Výpis z obchodného registra 26.04.2021 Typ Doručené
49 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2262-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.11.2004 Alpha medical, a.s. Alpha medical, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.03.2014 Alpha medical, a.s. Alpha medical, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.03.2014 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2015 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2015 Alpha medical, s.r.o. Alpha medical, a.s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2021 Unilabs Slovensko, s. r. o. Alpha medical, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku