Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 226-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  226-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.01.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; obrazy; periodiká; útržkové bloky; brožúry; poznámkové zošity; katalógy; knihy; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; prospekty; časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky (papiernický tovar); obežníky; letáky.
35 - Reklama; pomoc a poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov a materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby; podpora predaja (pre tretie osoby); propagácia cestovania (reklama); reklamné služby v oblasti cestovného ruchu; maloobchodné služby s brožúrami, periodickými a neperiodickými publikáciami, odbornými časopismi, katalógmi, prospektami, knihami, príručkami; veľkoobchodné služby s brožúrami, periodickými a neperiodickými publikáciami, odbornými časopismi, katalógmi, prospektami, knihami, príručkami; maloobchodné služby s elektronickými publikáciami s možnosťou prevzatia; veľkoobchodné služby s elektronickými publikáciami s možnosťou prevzatia; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely.
39 - Sprostredkovanie dopravy; rezervovanie miest na cestovanie; sprevádzanie turistov; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistickej dopravy; informácie o možnostiach dopravy; informácie o dopravnej premávke; pilotovanie civilných dronov; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; rezervácie miesteniek na cestovanie; poskytovanie informácií o cestovných trasách; organizovanie zájazdov na zábavné a rekreačné účely (doprava).
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a sympózií; organizovanie a vedenie seminárov a prednášok; elektronické vydavateľské služby (okrem reklamných); multimediálne vydávanie odborných časopisov; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vydávanie vzdelávacích textov; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie brožúr (okrem reklamných); vydávanie informačných letákov (okrem reklamných); vydávanie časopisov (okrem reklamných); vydávanie kníh; vydávanie tlačených materiálov (okrem reklamných); premietanie dokumentárnych filmov; vydávanie tlačovín v elektronickej forme (okrem reklamných); informácie o výchove a vzdelávaní; akadémie (vzdelávanie); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická editačná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie vzdelávacích seminárov; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); distribúcia filmov; vzdelávanie; vyučovanie; školenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; poskytovanie informácií o možnostiach zábavy; turistické prehliadky so sprievodcom; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie informácií o historických pamiatkach, múzeách; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu v rámci organizovania zájazdov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.07, 18.01.09, 18.01.14, 07.01.20, 27.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JeeM s.r.o.; Na paši 4, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 5/2020 BA3M
 
POZ 226-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2020 116,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.08.2020 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 226-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.01.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.01.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.01.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2020 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.02.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 06.02.2020 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 11.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 11.02.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2020 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 04.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2020 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.08.2020 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 17.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.10.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 02.10.2020 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 27.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.12.2020 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 14.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2021 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 14.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2021 Typ Doručené
Výzva na preukázanie používania staršej OZ 19.01.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 21.05.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.05.2021 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 15.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 17.12.2021 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 18.01.2022 Typ Doručené
Rozklad 18.01.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.01.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 27.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 27.01.2022 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 03.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.06.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 226-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku