Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2253-2021
(111)  Trademark Number  257028 
(151)  Registration Date  01.02.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  01.02.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2253-2021 
(220)  Application Date  31.08.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  27.10.2021 
(450)  Publication of Registration Date  09.02.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 35, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrinky na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; farbiace pásky do počítačových tlačiarní; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športové tričká, dresy; tielka; mikiny; oblečenie na športovanie; vrchné ošatenie; šatky, šály; čelenky (oblečenie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šerpy; rukavice; nohavice; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety (časti odevov); zástery; pyžamá; šaty; sandále; uniformy; plavky; topánky; topánky na športovanie; telocvičné úbory; maškarné kostýmy; papierové klobúky (oblečenie); vreckovky do saka.
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; sekretárske služby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti vstupeniek na športové podujatia; ekonomický prieskum.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; vzdelávanie; školenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); poskytovanie golfových ihrísk; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); nočné kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; prenájom bazénov alebo plavární; zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom dekorácií na predstavenia.
42 - Štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť; technologický výskum; chemický výskum; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; tvorba počítačového softvéru; geologický prieskum; fyzikálny výskum; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti úspory energie; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; kartografické služby; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; technické písanie; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo. 45 - Organizovanie spoločenských a politických zhromaždení; organizovanie politických manifestácií a sprievodov; politologické analýzy; politický a spoločenskovedný výskum.
45 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements  07.01.01, 07.01.24, 07.05.02, 06.03.11, 26.11.13, 26.11.99, 28.11, 26.11.11, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, červená, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ; Trnavská cesta 84, Bratislava-Ružinov 
(740)  Attorney(s)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  31.08.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.10.2021 20/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.02.2022 3/2022 FG3M
 
POZ 2253-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.09.2021 116,00 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 30.09.2021 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2253-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.08.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 31.08.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.09.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 22.09.2021 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Type Delivered
Plná moc 28.09.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.09.2021 Type Delivered
vyžiadanie doplatku 30.09.2021 Type Sent document
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 04.10.2021 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.02.2022 Type Sent document
POZ 2253-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku