Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2253-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257028 
(151)  Dátum zápisu  01.02.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  01.02.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2253-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.10.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.02.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrinky na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; farbiace pásky do počítačových tlačiarní; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športové tričká, dresy; tielka; mikiny; oblečenie na športovanie; vrchné ošatenie; šatky, šály; čelenky (oblečenie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šerpy; rukavice; nohavice; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety (časti odevov); zástery; pyžamá; šaty; sandále; uniformy; plavky; topánky; topánky na športovanie; telocvičné úbory; maškarné kostýmy; papierové klobúky (oblečenie); vreckovky do saka.
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; sekretárske služby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti vstupeniek na športové podujatia; ekonomický prieskum.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; vzdelávanie; školenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); poskytovanie golfových ihrísk; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); nočné kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; prenájom bazénov alebo plavární; zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom dekorácií na predstavenia.
42 - Štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť; technologický výskum; chemický výskum; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; tvorba počítačového softvéru; geologický prieskum; fyzikálny výskum; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti úspory energie; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; kartografické služby; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; technické písanie; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo. 45 - Organizovanie spoločenských a politických zhromaždení; organizovanie politických manifestácií a sprievodov; politologické analýzy; politický a spoločenskovedný výskum.
45 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 07.01.24, 07.05.02, 06.03.11, 26.11.13, 26.11.99, 28.11, 26.11.11, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ; Trnavská cesta 84, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.10.2021 20/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.02.2022 3/2022 FG3M
 
POZ 2253-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.09.2021 116,00 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 30.09.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2253-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 31.08.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 22.09.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.09.2021 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 30.09.2021 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 04.10.2021 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.02.2022 Typ Odoslané
POZ 2253-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku