Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2251-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245085 
(151)  Dátum zápisu  30.05.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2251-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.02.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); služby diskdžokejov; hudobná tvorba; skladanie piesní. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DJ RED 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REDX, s.r.o.; Podzáhradná 10066/15, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o.; Štúrova 3, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.02.2017 2/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2017 7/2017 FG3M
 
POZ 2251-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2016 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2251-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 18.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2016 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2016 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 08.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2016 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.12.2016 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.12.2016 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2017 Typ Odoslané
POZ 2251-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku