Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2250-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2250-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Lopty na hranie, drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch.
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vyhľadávanie sponzorov, obchodný manažment pre športovcov, marketing, podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí, rozvíjanie reklamných nápadov, vonkajšia reklama, cielený marketing.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, telesná výchova, televízna zábava, vzdelávanie, výchovnozábavné klubové služby, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie športových súťaží, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie predstavení (manažérske služby), prenájom tenisových kurtov, organizovanie a vedenie koncertov, koučovanie (školenie), organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou, vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ProAm Challenge 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOMORROW AGENCY s. r. o.; Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2250-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2250-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.09.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 10.09.2021 Typ Doručené
4 rozhodnutie o zastavení konania 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2250-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku