Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2247-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204437 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.08.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2247-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.08.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Antény, zosilňovače anténne.
38 - Služby telekomunikačné, prenos audio-video signálu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená, čierna. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zeleňák Zdenko, Ing.; 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 8/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 2/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 14.09.2022 17/2022 ND3M
 
POZ 2247-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2002 3 500,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.04.2013 266,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 17.08.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2247-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.08.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.08.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 28.05.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.05.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 04.02.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 23.03.2013 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.04.2013 Typ Platba
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.04.2013 Typ Doručené
Oznámenie 10.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 10.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 15.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 15.04.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.04.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 19.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2247-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.06.2013 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku