Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2243-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2243-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Čiapky; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; nohavice; šatky, šály; futbalová obuv (kopačky); športové tričká, dresy; bundy; športová obuv; čelenky (oblečenie); telocvičné úbory; tričká; športové tielka.
28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; hračky; hracie lopty; chrániče na píšťaly (športový tovar); suspenzory pre športovcov (športové potreby); mäkké hračky; figúrky (hračky); pumpy prispôsobené hracím loptám; zberateľské kartičky na kartové hry.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; gymnastický výcvik; organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LOKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  novita n, a. s.; Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2243-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2243-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2019 Typ Platba
POZ 2243-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku