Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2243-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252112 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2243-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Čiapky; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; nohavice; šatky, šály; futbalová obuv (kopačky); športové tričká, dresy; bundy; športová obuv; čelenky (oblečenie); telocvičné úbory; tričká; športové tielka.
28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; hračky; hracie lopty; chrániče na píšťaly (športový tovar); suspenzory pre športovcov (športové potreby); mäkké hračky; figúrky (hračky); pumpy prispôsobené hracím loptám; zberateľské kartičky na kartové hry.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; gymnastický výcvik; organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LOKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  novita n, a. s.; Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2243-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2243-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 11.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2243-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku