Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2240-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2240-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne (éterické oleje); kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; masti na kozmetické použitie.
05 - Farmaceutické prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky; potraviny pre dojčatá; liečivé rastliny; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; vitamínové prípravky; farmaceutické prípravky na lekárske účely vo forme tabliet, kapsúl, pastiliek, tekutín, práškov, pien, aerosólov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ULTRABLANC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.; ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2240-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2240-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 20.01.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 20.01.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.02.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 20.04.2020 Typ Doručené
11 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.04.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.06.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 19.06.2020 Typ Doručené
13 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 22.06.2020 Typ Odoslané
14 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.06.2020 Typ Platba
POZ 2240-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku