Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2239-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2239-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  29.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Investovanie v oblasti nehnuteľností; kapitálové investície do nehnuteľností; organizovanie financovania stavebných projektov; realitné kancelárie; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; vyberanie nájomného; správa nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; finančné služby.
37 - Stavebníctvo a búracie práce.
39 - Prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.09, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  K&K Real Estate III, s.r.o.; Panenská 24, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
 
POZ 2239-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2239-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.09.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.09.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2021 Typ Interné listy
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.09.2021 Typ Platba
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 24.11.2021 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.11.2021 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.11.2021 Typ Doručené
7c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.11.2021 Typ Doručené
7d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.11.2021 Typ Doručené
7e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 24.11.2021 Typ Doručené
7f Odôvodnenie námietok 24.11.2021 Typ Doručené
7g Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 24.11.2021 Typ Doručené
8 Doplnenie námietok 25.11.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.11.2021 Typ Platba
POZ 2239-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku