Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2239-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2239-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Odvodnˇovacie stroje; cˇerpadla´ (cˇasti strojov a motorov); cˇerpadla´, pumpy (stroje); odlucˇovacˇe vody, separa´tory.
09 - Hydrometre, vodomery; elektricke´ vodicˇe; elektroinsˇtalacˇne´ ru´rky; monitorovacie pri´stroje (nie na leka´rske pouzˇitie); meradla´.
37 - Dezinfekcia; klampiarstvo a insˇtalate´rstvo; insˇtala´cie a opravy vykurovaci´ch zariadeni´. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 26.01.16, 26.01.04, 26.03.06, 01.01.03, 01.01.09, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Havarijná služba s. r. o.; Nová 37, 900 26 Slovenský Grob; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Tomáš Mikelka, advokát; Vajnorská 55, 831 03 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
 
POZ 2239-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2239-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 31.10.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.12.2019 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2020 Typ Interné listy
9 všeobecný referátnik 03.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2239-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku