Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2238-98
(111)  Číslo ochrannej známky  191626 
(151)  Dátum zápisu  18.07.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.08.2018 
(210)  Číslo prihlášky  2238-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.04.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.10.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 20, 24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Zdravotné matrace.
20 - Matrace, matrace pružinové, vankúše.
24 - Prikrývky na posteľ - paplóny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATERASSO Slovakia, s. r. o.; Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  802901 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  20. 03. 2003; 29. 08. 2005; 07. 04. 2010 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; ES; FR; HU; IT; PL; PT; RU; SI 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.08.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.04.2000 4/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.10.2000 10/2000 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2001 11/2001 PC3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 11.09.2003 9/2003 XA3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.06.2004 6/2004 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.06.2004 6/2004 TC3M
7 Medzinárodne zapísané ochranné známky 01.12.2005 12/2005 XA3M
8 Obnovené ochranné známky 05.12.2008 12/2008 ND3M
9 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2010 12/2010 XA3M
10 Obnovené ochranné známky 03.12.2018 12/2018 ND3M
 
POZ 2238-98
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2001 600,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 21.03.2003 2 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2004 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.03.2004 200,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 11.11.2004 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 28.07.2005 1 000,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 09.12.2005 100,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 17.02.2006 100,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 20.02.2006 400,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.09.2008 4 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 10.05.2010 33,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 21.03.2011 3,00 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 19.02.2013 66,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.10.2018 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2238-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Prihláška OZ 26.08.1998 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 06.05.1999 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 10.05.1999 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.05.1999 Typ Odoslané
výsledok rešerše 30.11.1999 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.1999 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2001 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2001 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 01.08.2001 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.03.2003 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.03.2003 Typ Platba
Avízo o platbe 26.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 29.04.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 30.04.2003 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 02.05.2003 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 14.05.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 25.06.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2003 Typ Odoslané
Doklad o prevode 05.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2004 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 05.02.2004 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2004 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 17.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2004 Typ Doručené
Avízo o platbe 27.02.2004 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 27.02.2004 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 18.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.10.2004 Typ Doručené
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 28.10.2004 Typ Odoslané
Doklad o prevode 05.11.2004 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 15.11.2004 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 17.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 17.11.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.11.2004 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.01.2005 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 15.06.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.06.2005 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 01.08.2005 Typ Platba
Oznámenie k poplatkom 09.08.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 15.08.2005 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 19.08.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 19.08.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 20.10.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.10.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 05.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 13.12.2005 Typ Platba
druhopis dodatku k osvedčeniu 23.12.2005 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 21.02.2006 Typ Platba
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.02.2006 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.02.2006 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.02.2006 Typ Doručené
Avízo o platbe 21.02.2006 Typ Doručené
druhopis dodatku k osvedčeniu 21.02.2006 Typ Odoslané
druhopis dodatku k osvedčeniu 21.02.2006 Typ Odoslané
druhopis dodatku k osvedčeniu 21.02.2006 Typ Odoslané
druhopis dodatku k osvedčeniu 21.02.2006 Typ Odoslané
druhopis dodatku k osvedčeniu 21.02.2006 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 22.02.2006 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.08.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2008 Typ Platba
Plná moc 19.09.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 07.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 03.05.2010 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 12.05.2010 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 27.05.2010 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 27.05.2010 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 27.05.2010 Typ Odoslané
List z OMPI 05.08.2010 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 05.10.2010 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 06.10.2010 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.03.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 18.03.2011 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 23.03.2011 Typ Platba
druhopis dodatku k osvedčeniu 25.03.2011 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 05.09.2011 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 04.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 05.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obnovu 06.02.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 06.02.2013 Typ Odoslané
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 20.02.2013 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 24.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.08.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.09.2018 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.10.2018 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 12.10.2018 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 19.10.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 2238-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.08.2001 MATERASSO, s. r. o. INVEST, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 07.04.2004 PST - Racer, s. r. o. MATERASSO, s. r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2004 MATERASSO Slovakia, s. r. o. PST - Racer, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku