Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2238-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2238-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  29.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva a šumivých vín.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.05.02, 26.01.05, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.11, 02.01.03, 24.09.01, 26.01.19, 27.01.12, 25.07.15, 27.07.11, 26.02.19, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS a.s.; 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 20.12.2021 24/2021 XA3M
 
POZ 2238-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2021 96,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.09.2021 50,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 30.12.2021 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2238-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.08.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.08.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.09.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 03.09.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 03.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.09.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 08.09.2021 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.09.2021 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.10.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.10.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 02.12.2021 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 28.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 28.12.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 28.12.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 28.12.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 28.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.12.2021 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 03.01.2022 Typ Platba
rozhodnutie o prerušení konania 14.01.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 18.01.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
POZ 2238-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku