Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2235-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2235-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh.
44 - Zdravotné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  20.07.01, 26.04.06, 26.04.98, 26.04.09, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.08, 26.13.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavomodrá, červená  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMHOTEP, o.z.; Dvořákovo nábrežie 10/A, 811 02 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
 
POZ 2235-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2235-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 20.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2019 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.04.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 07.04.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7e Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7f Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7g Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7h Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7i Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7j Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7k Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7l Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7m Príloha inde neuvedená 07.04.2020 Typ Doručené
7n Osvedčovacia doložka 07.04.2020 Typ Doručené
7o Plná moc 07.04.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 27.04.2020 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 05.05.2020 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 15.05.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.07.2020 Typ Doručené
11a Plná moc 17.07.2020 Typ Doručené
11b Plná moc 17.07.2020 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 17.07.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.07.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 17.07.2020 Typ Doručené
12b Plná moc 17.07.2020 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 28.07.2020 Typ Odoslané
14 prvé predĺženie lehoty 28.07.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.09.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 08.09.2020 Typ Doručené
16 konečné predĺženie lehoty 11.09.2020 Typ Odoslané
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.09.2020 Typ Platba
18 Odpoveď na správu úradu 20.11.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 20.11.2020 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18e Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18f Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18g Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18h Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18i Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18j Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18k Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18l Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18m Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18n Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18o Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18p Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18q Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18r Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18s Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18t Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18u Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
18v Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť inde neuvedená 20.01.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 20.01.2021 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 22.01.2021 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 04.02.2021 Typ Odoslané
22 Podanie rozkladu 05.03.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 05.03.2021 Typ Doručené
23 Odôvodnenie rozkladu 01.04.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 01.04.2021 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 01.04.2021 Typ Doručené
23d Príloha inde neuvedená 01.04.2021 Typ Doručené
23e Príloha inde neuvedená 01.04.2021 Typ Doručené
24 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.04.2021 Typ Odoslané
25 predkladacia správa k rozkladu 08.04.2021 Typ Interné listy
26 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2235-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2020 Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku