Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2233-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252104 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2233-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholické výťažky z ovocia; alkoholické tresti; prípravky na výrobu alkoholických nápojov; víno; liehoviny; likéry; destilované nápoje; aperitívy; koktaily; energetické nápoje obsahujúce alkohol; rum.
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; sprostredkovanie obchodu s alkoholickými nápojmi pre tretie osoby; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi okrem piva; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi okrem piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HEFFRON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Palírna U Zeleného stromu a.s.; Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2233-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2233-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 07.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 31.10.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2233-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku