Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 223-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250308 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.07.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  223-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 27, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Mozaiky pre stavebníctvo; stavebné obklady stien a priečok (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); nekovové obkladačky.
27 - Závesné nástenné dekorácie okrem textilných.
31 - Rastliny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.03.01, 27.99.13, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.15, 25.03, 29.01.03, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  šedá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BE-MOSS LLC; 1504 Bay Road, Miami Beach, Florida 33139; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2019 04/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2019 09/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 223-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 223-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.02.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.02.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.02.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.02.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.07.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 05.09.2019 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 05.09.2019 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 19.09.2019 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2019 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.10.2019 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prevodu 16.10.2019 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 16.10.2019 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2019 Typ Odoslané
POZ 223-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.10.2019 BE-MOSS LLC BEMOSS s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2019 Ištvánová &Co. s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku