Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 223-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230727 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  223-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.07.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.12.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Priemyselné dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo.
45 - Licencie na počítačové programy (právne služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DRAQIE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kazarka Milan; M. R. Štefánika 44/29, 965 01 Žiar nad Hronom; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  15.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2011 07/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.12.2011 12/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 223-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 223-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.02.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.04.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.04.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2011 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 223-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku