Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 223-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204150 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.01.2022 
(210)  Číslo prihlášky  223-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.01.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 11, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Výrobky z obyčajných kovov nezahrnuté v iných triedach vrátane potrubných objímok, puzdier, spojovacích prvkov, spojok, kĺbov a svoriek na upevňovanie potrubí, skrutiek z kovu, skrutiek so závitom, sponiek, trubíc, rúr a pružných hadíc, kovových tlmičov vibrácií na potrubia, ventilov, dielov a kovaní na uvedené tovary zahrnuté do triedy 6.
07 - Elektrické obrábacie stroje a nástroje, ventily (časti strojov), elektrické lisovacie zariadenia, diely a kovania na uvedené tovary zahrnuté do triedy 7.
08 - Ručné náradie, diely a kovania na ne zahrnuté do triedy 8.
11 - Prístroje na dodávku vody a sanitárne účely, ventily na riadenie a úpravu hladiny kvapalín v nádržiach; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na vodovodné a plynové prístroje; kohúty (ventily) zahrnuté do triedy 11; rúry a potrubia na sanitárne zariadenia a zariadenia na rozvod vody; diely a kovania zariadení na dodávku kvapalín zahrnuté do triedy 11.
17 - Nekovové rúry, trubice, pružné hadice; nekovové potrubné objímky, nekovové potrubné odbočky, nekovové spojovacie potrubné nástrčné hlavice, potrubné tesnenia, tesniace materiály a tesniace prostriedky, ventily z gumy alebo vulkanizovanej gumy zahrnuté do triedy 17; diely na uvedené tovary v triede 17. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SWAGELOK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SWAGELOK COMPANY; 29500 Solon Road, Solon, Ohio 44139; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 07/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2004 01/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 223-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 223-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.01.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 30.01.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.10.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2002 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.01.2003 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 11.02.2003 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 03.03.2003 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 08.04.2003 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2003 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2003 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.08.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
14 Plná moc 07.11.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2021 Typ Doručené
16 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.11.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 223-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku