Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2227-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2227-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; predvádzanie tovaru; sekretárske služby; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav.
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správa nehnuteľností; finančné poradenstvo; organizovanie peňažných zbierok; finančné sponzorstvo; konzultačné a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu; on-line poskytovanie služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
41 - Vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie živých vystúpení; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; organizovanie vzdelávacích výcvikov a kurzov; školenia; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rezervácie vstupeniek na športové podujatia, hudobné koncerty, divadelné a televízne programy prostredníctvom internetu alebo počítačových sietí; premietanie kinematografických filmov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); prenájom prednáškových sál; bary (služby); prenájom prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BASEPLACES 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Penta Real Estate, s. r. o.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Škubla & Partneri s. r. o.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
 
POZ 2227-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2227-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 04.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.10.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.10.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 20.12.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 20.12.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 28.02.2020 Typ Interné listy
POZ 2227-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku