Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2223-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2223-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné džúsy; prášky na prípravu šumivých nápojov; pivo; sladové pivo; pivové koktaily.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; liehoviny; whisky; vodka; rum.
35 - Marketing; reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz ;zoraďovanie údajov v počítačových databázach; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.99, 26.11.12, 06.19.09, 01.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Diskonto s.r.o.; Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2223-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2223-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 04.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 31.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2223-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku