Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2223-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252098 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2223-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné džúsy; prášky na prípravu šumivých nápojov; pivo; sladové pivo; pivové koktaily.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; liehoviny; whisky; vodka; rum.
35 - Marketing; reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz ;zoraďovanie údajov v počítačových databázach; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.99, 26.11.12, 06.19.09, 01.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Diskonto s.r.o.; Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2223-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2223-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 04.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 31.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2223-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku