Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2223-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232794 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2223-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Diapozitívy; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); gramofónové platne; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; počítačový softvér; programy na počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; videokazety; videopásky; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); grafiky; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; publikácie; ročenky; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské agentúry; vysielanie káblovej televízie; tlačové kancelárie.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografická reportáž; nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie športových súťaží; tvorba videofilmov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a plánovanie večierkov; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; výroba rozhlasových programov; zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POD POVRCHOM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAC TV s.r.o.; Brečtanová 1, 831 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o.; Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
 
POZ 2223-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2223-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 30.12.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.01.2012 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.01.2012 Typ Doručené
2b Plná moc 03.01.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.01.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.02.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 2223-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku