Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2222-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208143 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.08.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2222-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.08.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové programy (nahrané), počítače, periférne zariadenia k počítačom, tlačiarne k počítačom, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, počítač - zápisník (notebook).
35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačovej databázy.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, expertízy (inžinierske práce), hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, projektová činnosť, tvorba softvéru, prieskumy (inžinierska činnosť), servis počítačových programov, technický prieskum, výskum a vývoj nových výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHASTIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TERMOKLIMA, s. r. o.; Košická 3646/68, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žuffa, Patentová a známková kancelária, Žuffa Ladislav, Ing.; Svätoplukova 29, P. O. Box 56, 058 02 Poprad 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.08.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 09/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2005 03/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 2222-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2222-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.08.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 07.08.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.08.2003 Typ Odoslané
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.09.2003 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.09.2003 Typ Platba
5 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.09.2003 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 01.10.2003 Typ Odoslané
7 výsledok rešerše 07.05.2004 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 06.07.2004 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 17.07.2013 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.07.2013 Typ Doručené
11a Plná moc 22.07.2013 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.08.2013 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis prevodu 24.11.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 24.11.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
14c Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
POZ 2222-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku