Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2221-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2221-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; predvádzanie tovaru; sekretárske služby; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav.
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správa nehnuteľností; finančné poradenstvo; organizovanie peňažných zbierok; finančné sponzorstvo; konzultačné a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu; on-line poskytovanie služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie živých vystúpení; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rezervácie vstupeniek na športové podujatia, hudobné koncerty, divadelné a televízne programy prostredníctvom internetu alebo počítačových sietí; premietanie kinematografických filmov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); prenájom prednáškových sál; bary (služby); prenájom prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BASE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Penta Real Estate, s. r. o.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Škubla & Partneri s. r. o.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 BA3M
 
POZ 2221-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2221-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 04.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.10.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.10.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 03.01.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 03.01.2020 Typ Doručené
8b Osvedčovacia doložka 03.01.2020 Typ Doručené
8c Plná moc 03.01.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.03.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 03.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2020 Typ Interné listy
POZ 2221-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku