Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2219-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  250414 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.08.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2219-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.09.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  M3656780(9) 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2017 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické komunikačné prístroje a nástroje; elektronické telekomunikačné prístroje; telekomunikačné prístroje a nástroje; datakomunikačné prístroje a nástroje; elektronické zariadenia na spracovanie údajov; elektronické zariadenia na bezdrôtový príjem, uchovávanie a prenos údajov; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo textu (vrátane softvérového kódu); elektrické kontrolné, signalizačné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje na testovanie elektrického alebo telekomunikačného signálu (skúšobné prístroje); prístroje na testovanie počítačových funkcionalít (skúšobné prístroje); optické a elektro-optické prístroje a nástroje; komunikačné servery (počítačový hardvér); počítačové servery; operačný počítačový hardvér pre VPN (virtuálnu privátnu sieť); operačný počítačový hardvér pre rozsiahlu sieť (wan sieť); operačný počítačový hardvér pre LAN siete; počítačový hardvér; počítačový hardvér pre počítačové siete; počítačový hardvér na poskytovanie zabezpečeného diaľkového prístupu k počítačovým a komunikačným sieťam; LAN sieťový (ethernetový) hardvér (počítačový hardvér); fotoaparáty; fotografické prístroje a nástroje; fotografické vybavenie (prístroje a nástroje); video projektory; multimediálne projektory; skenery a čítačky čiarových kódov; televízne a rozhlasové prijímače a zariadenia; vysielače a prijímače telekomunikačného, rádiového a televízneho vysielania; prístroje na prenos a prijímanie televízneho signálu; prístroje na prenos a prijímanie rádiového signálu; hologramy; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody; magnetické nosiče údajov; dosky s plošnými spojmi; prázdne a vopred zapísané magnetické karty; magneticky kódované dátové karty; pamäťové karty; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); elektronické identifikačné karty; elektronicky kódované telefónne karty; elektronicky kódované telefónne kreditné karty; magneticky kódované telefónne kreditné karty; kreditné karty; debetné karty; pamäťové karty pre elektronické hry, určené pre využívanie spolu s telefónmi; optické kompaktné disky; digitálne nosiče údajov; optické nosiče údajov; nahraté magnetické nosiče údajov; nahraté optické nosiče údajov; nahraté digitálne nosiče údajov; nahraté kompaktné disky; USB kľúče; zariadenia na prehrávanie hudobných súborov s možnosťou prevzatia; prenosné multimediálne prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; telekomunikačné a vysielacie satelity; stožiare bezdrôtových antén; elektrické drôty; elektrické káble; optické káble; fibro-optické káble; rezistenčné káble; súpravy telekomunikačných prístrojov a ich pripájací počítačový hardvér; terminály na telefónne siete; telefónne ústredne; počítačový hardvér a počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na prenos a premenu elektrických signálov; počítačový hardvér a softvér na prenos a premenu bezdrôtových signálov; telefónne súpravy; časti a súčasti telefónnych súprav; časti a súčasti mobilných telefónov; reproduktory na hands-free použitie mobilných telefónov; držiaky na hands-free použitie mobilných telefónov; slúchadlá na hands-free použitie mobilných telefónov; slúchadlá s mikrofónom na hands-free použitie telefónov; multimediálne terminály; interaktívne terminály na zobrazenie a objednanie tovarov a služieb; zabezpečené terminály pre elektronické transakcie vrátane elektronických platieb; prístroje pre spracovanie elektronických platieb; pagery; rádiotelefóny; telefóny; mobilné telefóny; telefónne slúchadlá; faxy; vreckové počítače (PDA); elektronické zápisníky (notepad); elektronické prenosné počítače; elektronické tablety; smartfóny; inteligentné hodinky; počítače nosené na tele; mobilné aplikácie (softvér) na prenos dátových správ a spracovanie platieb (sťahovateľné); prístroje určené na zber, spracúvanie a zobrazenie informácií o osobnom zdraví a fyzickej aktivite nosené na tele; satelitné navigačné prístroje, nástroje a systémy; časti a súčasti telefónov a telefónnych slúchadiel; adaptéry k telefónom; nabíjačky batérií pre použitie s telefónmi; stolové alebo do auta zabudovateľné terminály s Integrovaným reproduktorom umožňujúce hands free použitie telefónnych slúchadiel; automobilové držiaky na telefóny; slúchadlá; hands-free prístroje pre telefónne slúchadlá a iné mobilné elektronické prístroje; tašky a puzdrá prispôsobené na držanie alebo nosenie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva; šnúrky na mobilné telefóny; osobné počítačové organizéry; antény; elektrické batérie (články); mikroprocesory; počítačové klávesnice; klávesnice k tabletom; klávesnice k smartfónom; klávesnice určené na použitie s nositeľnými elektronickými zariadeniami; modemy; kalkulačky; displeje; elektronické GPS systémy; elektronické navigačné, sledovacie a lokalizačné zariadenia a prístroje; elektrické monitorovacie zariadenia; elektronické monitorovacie zariadenia; rádiové zariadenia a nástroje; videofilmy; audiovizuálne zariadenia a prístroje; časti a súčasti počítačov; kazety na počítačové hry; počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); operačný počítačový softvér pre VPN (virtuálnu privátnu sieť); operačný počítačový softvér pre rozsiahlu sieť (wan sieť); operačný počítačový softvér pre LAN siete; USB operačný softvér; počítačový softvér (sťahovateľný); počítačový softvér pre synchronizáciu údajov medzi počítačmi, procesormi, rekordérmi, monitormi a elektronickými zariadeniami a prevádzkovými počítačmi; počítačový softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); počítačové programy sieťových operačných systémov; počítačové programy pre počítačové operačné systémy; počítačový softvér na poskytovanie zabezpečeného diaľkového prístupu k počítaču a komunikačným sieťam; počítačový softvér na zabezpečenie počítača; počítačový softvér na kontrolu údajov (firewall); počítačový softvér na zabezpečovanie bezpečnosti elektronickej pošty; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; elektronické publikácie (sťahovateľné) poskytované online z počítačových databáz alebo internetu; počítačový softvér, ktorý umožňuje spojenie s počítačovými databázami, lokálnymi počítačovými sieťami a internetom; telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov), ktoré umožňujú spojenie s databázami, lokálnymi počítačovými sieťami a internetom; počítačový softvér umožňujúci telekonferenčné, videokonferenčné a videotelefónne služby; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie a obnovu údajov; počítačový softvér pre prístup k databázam, telekomunikačným službám, počítačovým sieťam a elektronickým fóram; počítačové hry (softvér); interaktívne multimediálne počítačové hry (softvér); počítačové hry (softvér) v podobe virtuálnej reality; sťahovateľné hudobné súbory; fotografie, obrazy, grafiky, obrazové súbory, zvukové nahrávky, filmy, videá a audiovizuálne programy (s možnosťou prevzatia) poskytované online alebo prostredníctvom počítačových databáz alebo internetu alebo webových stránok; počítačový softvér používaný pri diaľkovom monitorovaní; prístroje na monitorovanie domácej alebo priemyselnej spotreby elektrickej energie, plynu, tepla a vody; elektrické a elektronické prístroje a nástroje určené na použitie v oblasti výroby alebo distribúcie energie, plynu, vody, elektrickej energie alebo telekomunikácií; prístroje na diaľkové ovládanie dodávok elektrickej energie, plynu, tepla, vody a energie; náramky, ktoré prostredníctvom internetových stránok a iných počítačových a elektronických komunikačných sietí, prenášajú údaje do osobných digitálnych asistentov, smartfónov, tabletov, vreckových počítačov (PDA) a osobných počítačov; telefóny a smartfóny v tvare hodiniek; telefóny a smartfóny v tvare náramku; telefóny a smartfóny v tvare prívesku, náhrdelníka, prsteňa, náušnice alebo iného šperku; počítače v tvare hodiniek; počítače v tvare náramku; počítače v tvare prívesku, náhrdelníka, prsteňa, náušnice alebo iného šperku; osobné zariadenie na monitorovanie fitnes cvičenia v tvare hodiniek alebo náramkov; osobné zariadenie na monitorovanie fitnes cvičenia v tvare prívesku, náhrdelníka, prsteňa, náušnice alebo iného šperku; elektronické publikácie (sťahovateľné); navigačný softvér GPS; časti a súčasti pre všetky predchádzajúce tovary uvedené v tejto triede.
35 - Reklama; marketing; obchodná reklama; obchodné riadenie; obchodná správa; organizovanie a riadenie obchodných motivačných a vernostných programov; obchodné informačné služby; konzultačné služby v oblasti riadenia telefonických stredísk; obstarávanie tovaru v mene iných podnikov; konzultačné služby v oblasti obstarávania tovarov a služieb; sprostredkovanie zmlúv v oblasti kúpy a predaja tovarov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné poradenské služby v oblasti plánovania a obnovy po haváriách; obchodné poradenstvo; poradenské služby podnikateľského inkubátora v oblasti riadenia podnikov; obchodné poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodného riadenia, rozvoja obchodnej činnosti a vývoja produktov; administratívne spracovanie obchodných objednávok v rámci služieb poskytovaných zásielkovými spoločnosťami; organizovanie obchodných prezentácií tovarov alebo služieb; obchodný výskum; hospodárske (ekonomické) predpovede; prieskum trhu v oblasti ochrany životného prostredia, nových zdrojov energie, ochrany prírodného bohatstva a trvalo udržateľného rozvoja; kancelárske práce; sekretárske služby; prehľad tlače a denných udalostí; poskytovanie prehľadu tlače a denných udalostí; analýza prehľadu tlače a denných udalostí; prieskum trhu; analýzy nákladov; organizovanie a vedenie obchodných výstav; maloobchodné služby s telekomunikačnými zariadeniami, s počítačmi, s elektrickým a elektronickým tovarom uvedeným v triede 9 tohto zoznamu, s časťami, so súčasťami a príslušenstvom elektrických a elektronických tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu, s dátovými kartami, s bezpečnostnými zariadeniami a prístrojmi, s oblečením, s obuvou, so slúchadlami, s módnymi doplnkami, s textíliami, s bielizňou, s kuframi a taškami, s tlačenými materiálmi a kancelárskymi potrebami, s hračkami, s hrami a športovým vybavením, so šperkmi, s hodinárskymi výrobkami, s vybavením domácnosti a kuchynským riadom, s nábytkom a bytovým zariadením, s kozmetikou a prípravkami pre osobnú starostlivosť, s humánnymi liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a tovarmi určenými na poskytovanie prvej pomoci, s čistiacimi prípravkami, s prenosnými elektronickými zariadeniami na monitorovanie zdravia, s potravinami, s nápojmi; predvádzanie tovaru; predvádzanie rôznych telekomunikačných, počítačových, elektrických a elektronických tovarov, ich častí, súčastí alebo príslušenstva uvedených v triede 9 tohto zoznamu, dátových kariet, bezpečnostných zariadení a vybavenia, oblečenia, obuvi, slúchadiel, módnych doplnkov, látok, bielizne, kufrov a tašiek, tlačených materiálov a kancelárskych potrieb, hračiek, hier a športového vybavenia, šperkov, hodinárskych výrobkov, vybavenia domácnosti a kuchynského riadu, nábytku a bytového zariadenia, kozmetiky a prípravkov pre osobnú starostlivosť, humánnych liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a tovarov určených na poskytovanie prvej pomoci, čistiacich prípravkov, prenosných elektronických zariadení na monitorovanie zdravia, potravín, nápojov na reklamné účely a podporu predaja; maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektrinou a palivovým plynom; dražby prostredníctvom internetu; obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; reklamné služby na podporu predaja výrobkov (pre tretie osoby) prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných informácií a poradenstva v oblasti dodávania a podpory predaja výrobkov a výberu a vystavovania tovarov; poskytovanie obchodných informácií a poradenstva potenciálnym kupujúcim výrobkov a tovarov; zostavovanie obchodných informácii; online reklama na internete; tvorba reklamných filmov; zbieranie údajov do počítačových databáz za účelom ich uverejnenia na internete; poskytovanie priestoru na reklamu tovarov a služieb na webových stránkach; prenájom reklamného priestoru na webových stránkach; poskytovanie reklamného priestoru na elektronických médiách; lízing reklamného priestoru na webových stránkach; zbieranie údajov do počítačových databáz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; analýzy obchodných údajov; telemarketingové služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); odborné obchodné riadenie telefonických centier; personálne riadenie telefonických centier; odborné obchodné riadenie diaľkových monitorovacích centier; personálne riadenie diaľkových monitorovacích centier; služby v oblasti spracovania údajov; administratívne služby v oblasti elektronickej inventarizácie; administratívne spracovanie údajov v oblasti prepravy; administratívne spracovanie údajov v oblasti odbavovania na leteckú prepravu; administratívne spracovanie údajov v oblasti rezervovania a predaja cestovných lístkov; administratívne spracovanie údajov v oblasti predaja vstupeniek na športové a kultúrne podujatia; overovanie presnosti spracovania dát v oblasti prepravy; overovanie presnosti spracovania dát v oblasti odbavovania na leteckú prepravu; overovanie presnosti spracovania dát v oblasti rezervovania ciest; overovanie presnosti spracovania dát v oblasti predaja cestovných lístkov; overovanie presnosti spracovania dát v oblasti predaja vstupeniek na športové a kultúrne podujatia; správa spotrebiteľských vernostných programov zahrňujúca zľavy alebo iné výhody; poradenstvo, informačné a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); informačné služby v oblasti telefónnych zoznamov; výroba teleshoppingových a webshoppingových programov; online organizovanie a vedenie virtuálnych obchodných výstav; odborné obchodné riadenie výskumných, dizajnových a vývojových projektov; riadenie počítačových databáz; monitorovanie údajov o spotrebe elektriny, plynu a vody; obchodné poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, nových energií, zachovania prírodného bohatstva, znižovania spotreby uhlíka a trvalo udržateľného rozvoja; obchodné poradenstvo a poskytovanie obchodných informácií o nákladoch na elektrické, plynové a energetické prístroje a ich prevádzku; odborné obchodné riadenie IT projektov.
38 - Telekomunikačné služby; komunikačné služby; telefonické služby; komunikácia mobilnými telefónmi; faxové prenosy; služby posielania správ; rádio pagingové služby; služby presmerovania telefonických hovorov; hlasová odkazová služba; elektronická pošta; prenos správ, obrazových alebo zvukových informácií, hudby a údajov prostredníctvom elektronických sietí; prenos správ, obrazových alebo zvukových informácií, hudby a údajov prostredníctvom analógových sietí; služby doručovania elektronických správ; on-line informačné služby spojené s telekomunikáciami; služby výmeny elektronických údajov; prenos údajov prostredníctvom telekomunikácií; prenos digitálnych súborov; satelitné komunikačné služby; vysielacie služby; vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, filmov a interaktívnych hier; prenos rozhlasových alebo televíznych programov, filmov a interaktívnych hier; služby videotextu; služby teletextu; služby prehliadania údajov; vysielanie zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; prenos zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; poskytovanie online prístupu k multimediálnemu obsahu; prenos elektronických hier prostredníctvom elektronických komunikačných sietí; služby videospráv; videokonferenčné služby; videotelefónne služby; prenos informácií (vrátane internetových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných údajov; zabezpečovanie prenosu informácií (vrátane internetových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných údajov tretími stranami; prenájom prístupového času k databázovému serveru; poskytovanie telekomunikačného spojenia s asistenčnými telefónnymi linkami a call centrami (telekomunikačné služby); telefónne komunikačné služby pre asistenčné telefónne linky a call centrá; poskytovanie užívateľského prístupu k internetu; poskytovanie telekomunikačného pripojenia k internetu a k počítačovým databázam; poskytovanie užívateľského prístupu k internetu (poskytovatelia služieb); poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; audio a videokonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete; poskytovanie užívateľského prístupu na webové stránky s mp3 hudbou na internete; poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie prístupu do telekomunikačných infraštruktúr a sietí pre iných prevádzkovateľov a tretie osoby; prenájom telekomunikačnej infraštruktúry a sietí iným operátorom a tretím stranám; poskytovanie užívateľského prístupu k internetovým vyhľadávačom; prístupové služby v oblasti telekomunikácie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; počítačové komunikačné služby; rozširovanie údajov alebo audio-vizuálnych obrazov prostredníctvom internetu; poskytovanie dočasného užívateľského prístupu k internetu pre tretie strany; poskytovanie elektronického prenosu údajov o elektronických platbách cez svetovú počítačovú sieť; spravodajské agentúry; elektronický prenos správ, noviniek a informácií o aktuálnych udalostiach; analógový prenos správ, noviniek a informácií o aktuálnych udalostiach; leasing a prenájom vysielacích prístrojov, nástrojov a zariadení; leasing a prenájom faxovacích prístrojov a zariadení; leasing a prenájom telefónnych prístrojov a zariadení; leasing a prenájom prístrojov a zariadení na prenos správ; leasing a prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení; leasing a prenájom prístrojová zariadení na odosielanie správ; leasing a prenájom komunikačných prístrojov a zariadení; leasing a prenájom počítačových komunikačných prístrojov a zariadení; poradenstvo, informačné a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; prenájom prístupového času do počítačovej databázy; prenájom prístupového času k počítačovému bulletinu a panelom správ; prenájom prístupového času k počítačovým sieťam; služby poskytovateľa internetových služieb (ISP); poradenstvo a konzultačné služby v oblasti telekomunikácií; poskytovanie užívateľského prístupu k elektronickej on-line sieti pre vyhľadávanie informácií.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; online poskytovanie informácií týkajúcich sa vzdelávania, zábavy, športových a kultúrnych podujatí z počítačovej databázy alebo internetu; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; poskytovanie on-line poradenstva pre užívateľov počítačových hier; prenájom a zapožičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových nosičov; prenájom a zapožičiavanie video-hier; rozhlasová zábava; televízna zábava; hudobná tvorba; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných alebo zábavných hier a súťaží; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie online video hier (bez možnosti kopírovania) pre neprenosné a vreckové zariadenia; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; poskytovanie filmovej, televíznej a hudobnej video zábavy prostredníctvom interaktívnej webovej stránky; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie zvukových, hudobných a video nahrávok, obrazov a textu (okrem reklamných); výroba zvukových, hudobných a video nahrávok, obrazov a textu; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie on-line umeleckých výstav na kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie a vedenie hudobných koncertov; tvorba muzikálov; tvorba divadelných predstavení; tvorba zábavných video predstavení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo zábavných festivalov; organizovanie hudobných a kultúrnych predstavení (manažérske služby); organizovanie hudobných alebo kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie zábavných videoherných podujatí; postprodukčná úprava hudby, videí a filmov; spracovanie informácií o aktuálnych udalostiach na účely prenosu cez internet; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie výučby; organizovanie a vedenie vzdelávacích alebo zábavných workshopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; turistické prehliadky so sprievodcom; interaktívna a dištančná výučba alebo školiace kurzy a lekcie poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete alebo poskytované inými prostriedkami na kultúrne alebo vzdelávacie účely; prekladateľské služby; služby umeleckej galérie poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia na kultúrne alebo vzdelávacie účely; hazardné hry (herne); výchovno-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábavné, športové a kultúrne podujatia; organizovanie a vedenie elektronických konferencií; poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických fotografií, obrazov, grafiky, filmov a audiovizuálnych programov (bez možnosti kopírovania) online alebo z počítačových databáz alebo internetu alebo internetových stránok online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie zvukových záznamov (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; poskytovanie informácií a poradenstva týkajúceho sa všetkých služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; vedecké laboratórne služby; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); technický výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie technických konzultácií, informácií a poradenstva týkajúcich sa navrhovania a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie a vývoj softvéru virtuálnej reality; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre počítačové siete a servery; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre cloud počítačové siete; technické navrhovanie a plánovanie telekomunikačných sietí (projektová činnosť); navrhovanie a vývoj počítačových programov v oblasti internetovej bezpečnosti; navrhovanie a vývoj počítačových bezpečnostných systémov pre elektronické údaje; technické testovanie; priemyselné testovanie; príprava technických správ a štúdií; inštalácie počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; opravy počítačového softvéru; služby konfigurácie počítačových sietí; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); inštalácia počítačového softvéru; navrhovanie počítačových systémov; údržba počítačových programov; navrhovanie počítačového softvéru; počítačové programovanie; príprava a poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a zariadení počítačových sietí; technické poradenstvo a konzultačné služby v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti cloud computing sietí a služieb; technické poradenstvo v oblasti aplikácie a používania počítačového softvéru; konzultačné a informačné služby v oblasti integrácie počítačových systémov, informačných technológií, architektúry a infraštruktúry informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; navrhovanie a vývoj počítačových systémov; navrhovanie a vývoj telekomunikačných systémov; poskytovanie služieb technickej podpory pre užívateľov počítačov; poskytovanie služieb technickej podpory v oblasti počítačových sietí, telekomunikačných sietí a sietí na prenos údajov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním, programovaním a údržbou počítačových softvérov; poradenské a informačné služby súvisiace s opravou, aktualizáciou a používaním počítačového hardvéru; počítačové programovanie poskytované online; programovanie internetových bezpečnostných programov; prenájom počítačov; digitálna animácia (grafické dizajnérstvo); interaktívna digitálna animácia (grafické dizajnérstvo); modelovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); modelovanie virtuálnej reality (grafické dizajnérstvo); navrhovanie a udržiavanie počítačových databáz; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); hosťovanie na vzdialenom úložisku počítačových údajov pre online prístup; hosťovanie na úložisku informácií, súborov a aplikácií pre online prístup; prenájom počítačových serverov (serverhosting); inštalovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; poskytovanie dočasného používania online aplikácií, softvérových nástrojov a on-line operačného softvéru bez možnosti prevzatia pre počítačové siete a servery; prenájom operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; prenájom operačného softvéru pre počítačové siete a servery; prenájom webových serverov; prenájom softvéru počítačových hier; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; poskytovanie dočasného užívania programov v oblasti internetovej bezpečnosti; prenájom pamäťového priestoru na serveroch pre hosting elektronických vývesiek; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; bezpečnostné počítačové služby pre ochranu pred nelegálnym sieťovým prístupom (počítačové programovanie); technické riadenie IT projektov; konfigurácia počítačových sietí pomocou softvéru; integrácia počítačových systémov; riadenie počítačových projektov v oblasti spracovania elektronických údajov (EDP); správa počítačových serverov; technické poradenstvo v oblasti spotreby energií, elektrickej energie, plynu a vody; technické poradenstvo v oblasti energetickej efektívnosti, energetickej úspory a energetického manažmentu; uskutočňovanie výskumných a hodnotiacich štúdií o ochrane životného prostredia, prírodných zdrojoch a produkcii trvalo udržateľnej energie; technické služby v oblasti zhromažďovania informácií zo vzdialených meračov spotreby energie; poskytovanie informácií o spotrebe elektrickej energie, plynu, energií, tepla a vody; predpovede počasia; poskytovanie informácií o počasí; navrhovanie výzdoby interiérov; údržba internetových vyhľadávačov; uchovávanie elektronických údajov; informačné a poradenské služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.02, 27.99.15, 26.04.05, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orange Brand Services Limited; 3 More London Riverside, London SE1 2AQ; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.; Panenská 6, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2019 5/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2019 10/2019 FG3M
 
POZ 2219-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 27.09.2017 200,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.06.2018 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.08.2018 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2219-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 18.09.2017 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 18.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 18.09.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2017 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 21.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.09.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2017 Typ Doručené
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 29.09.2017 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.04.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.04.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 22.06.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.06.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie k poplatkom 20.08.2018 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.08.2018 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.09.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.10.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.10.2018 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.12.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.03.2019 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 25.03.2019 Typ Doručené
výsledok rešerše 01.04.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 01.04.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2019 Typ Odoslané
POZ 2219-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku