Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2218-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200688 
(151)  Dátum zápisu  08.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2218-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.15, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Feldbauer Jozef; Kalvárska 4, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.10.2011 10/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2218-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2218-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.08.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2001 Typ Platba
4 všeobecný referátnik 15.04.2002 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 26.04.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.04.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.07.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 15.08.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.12.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.09.2021 Typ Doručené
13 Doplnenie materiálov 14.09.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.09.2021 Typ Odoslané
15 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.09.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2218-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku