Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2216-2011
(111)  Trademark Number  233301 
(151)  Registration Date  11.10.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2216-2011 
(220)  Application Date  29.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.07.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.12.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 39, 41, 43, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, papierové umelecké diela, darčekové a dekoratívne predmety z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, maloobchodná činnosť s umeleckými dielami, fotografiami, obrazmi; poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, sprostredkovanie obchodu s tovarom patriacim do triedy 16, činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovnej evidencie, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 41, 43 a 44.
39 - Služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; organizovanie zájazdov; služby cestovnej kancelárie patriace do triedy 39; služby rezervácie cestovných lístkov; agentúrne služby na rezerváciu zájazdov; agentúrne služby na organizáciu cestovania; organizovanie námorných plavieb; rezervácia zájazdov a rezervačné služby v doprave; organizovanie dovoleniek, turistických výletov, okružných jázd a turistických prehliadok; organizovanie ciest a organizovanie výletov; organizácia a dojednanie cesty; služby špeditéra; poradenské služby vzťahujúce sa na cestovanie; poskytnutie cestovnej informácie; doprava turistov; služby zájazdových vedúcich, distribúcia tovaru na dobierku, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, kuriérske služby.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, na účely kultúrne a zábavné, služby múzeí a galérií, prevádzkovanie múzeí a galérií, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií, činnosť umeleckej a športovej agentúry, informácie o možnostiach zábavy, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry, usporadúvanie predstavení divadelných, filmových, koncertných a iných, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, výchovno- zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, úprava videofilmov a fotografií; organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia.
43 - Služby barov, kaviarne, internetové kaviarne, rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (prechodné ubytovanie, hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach.
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, aquaterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zotavovne, poskytovanie doplnkových zdravotníckych služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sanatóriá, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.02, 26.01.04, 26.01.06, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.24, 26.01.20, 27.05.02, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06, 01.15.23 
(540) Trademark